BigHistorySite.com

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

geri dön: Ana sayf

 

Big History Hikaye anlatma ve Bilim


William McGaughey taraf¦ndan

 

Bölüm 1

Ben bu San Rafael, California Uluslararas¦ Büyük Tarih Kurumu toplant¦s¦nda Cuma, Agšustos 13, 2014 tarihinde "Aras¸t¦rma aç¦k Yuvarlak Masa" bas¸l¦kl¦ paneli # 13 gerçekles¸en bir tart¦s¸ma, bir uzant¦s¦, olmak demek.

Daha önce konferansta ele al¦nd¦gš¦n¦ çok bilim yerine geçmis¸ olmas¦ bana görünüyordu ben görüs¸ünü dile getirdi. Bilimin amac¦ fenomeni aç¦klamak istiyorum dogšada kal¦plar¦n¦ veya kanunlar¦ kes¸fetmek oldu. Ayd¦nlat¦rken, kis¸i enerji tüketimi veya evrende karmas¸¦kl¦gš¦ artan bas¸¦na ilgili tart¦s¸malar, tarihin daha bilimin dogšas¦ daha vard¦. Tarih, digšer yandan katl¦, ama farkl¦ bir s¸ekilde aç¦klamak için s¸eyleri anlatan oldu. Büyük Tarih hikaye anlatma yönünü ihmal etmeyin, ben çagš¦rd¦.

Takip eden tart¦s¸mada, IBHA en bas¸ar¦l¦ ve sayg¦n üyelerinden biri çal¦s¸ma kendi alan¦nda, hikaye anlatma sayg¦ degšil, yorumlad¦. Bu vurgu ise, IBHA akademisyenler ile güvenilirligšini kaybedecektir.

Yani çizgiler çizildi. Bilim olurdu ya da tarihsel hikaye anlatma olurdu, IBHA hangisini tercih etmeliyim?

Big Tarih, yarat¦c¦, genis¸ as¸amas¦nda oldugšu gözlemi ile bas¸layal¦m; ve Uluslararas¦ Büyük Tarih Kurumu bir "büyük çad¦r" ev sahipligši yap¦yor. Faaliyet çerçevesinde bilim adam¦ ve hikaye anlat¦c¦lar¦n¦n için hem oda var. Hikaye anlatma bir savunucusu olarak, ben tarihin aç¦klay¦c¦ desenleri bulmak için bilimsel çabalar¦n degšerini kabul. Nerede olabilir yarat¦c¦ sular¦ aks¦n. Çes¸itli etkinlikler bu organizasyon ile ilis¸kili burs türüne ilis¸kin bir konsensüs gelebilir.

Bu arada ise, bana bir bilgi biçimi olarak hikaye anlatma ad¦na savunmaya devam edelim. Bu IBHA yarat¦l¦s¸ hikayesini anlatan modern bilimin kes¸ifleri ile güncellemek isteyebilirsiniz en eski s¸eklidir.

I²yi bir hikaye anlatma Bölüm yazar¦ hikayesini anlat¦r hangi beceri olurdu. Bu ve benzeri kelimeler, ritimleri ve ifade ak¦s¸¦n¦n seçiminde yalan ve olacakt¦r. Ancak, Büyük Tarih eserleri olan degšer yazar¦n kis¸isel beceri yans¦tacak bir edebi üretim olmamal¦y¦m. Yaz¦ stili içerigšinden daha az önemlidir.

Bu durumda, hikayenin içerigši dünyam¦z¦ nas¦l meydana geldigši iyi aç¦klamak bilgi ve deneyim unsurlar¦ olacakt¦r. Biz bugün var evrenle hiçbir s¸ey ve sonu ile bas¸lar. Nas¦l digšer bir durumdan var Big History hikayeleri anlat¦yoruz gereken budur.Dünyada önemli ve kal¦c¦ degšis¸ikligše neden kritik olaylar nelerdi?

Koca Tarihte bu s¸ekilde bakt¦gš¦m¦zda, hikayeler söylüyorum disiplin için ihtiyaç bulabilirsiniz. Biz, ilk, tarihsel ve bilimsel dogšruluk disiplin gerekir. Hatta daha önemlisi, biz olaylar¦n akt¦gš¦n¦ nas¦l bir duygusu gerekir. Biz yol ya da içinde yas¸ad¦gš¦m¦z dünyay¦ neden oldugšu önemli olaylar¦ tan¦mlamak gerekir. Biz dünya nas¦l yarat¦ld¦ anlatmak hikayeler aral¦gš¦nda eksiksiz biçimde gerekiyor. Tüm bu eles¸tiriye ve düs¸ünceli düzeltme için bir oda var. Akademisyenler bu kurumsal bir rol bulabilirsiniz. Büyük Tarihi "her s¸ey gider" degšildir.

Big History evrenin yarat¦lmas¦ ve gelis¸tirilmesi konusunda büyük anlat¦lar¦n olus¸mal¦d¦r öneririz.Kozmosun gelis¸tirilmesi, yeryüzünde yas¸am¦n görünüm ve insan toplumlar¦ ve kültürleri hakk¦nda - Her anlat¦ hikayeler bir dizi içerecektir. ---
Biz zaten IBHA seçkin üyeler taraf¦ndan yay¦nlanan kitaplarda böyle anlat¦lar var. David Christian'¦n kitab¦, Time Haritalar, Büyük Tarih bir örnektir. David Christian, Cynthia Brown ve Craig Benjamin taraf¦ndan coauthored Nothing Everything Aras¦nda: Yani Cynthia Stokes Brown'¦n Büyük Tarih, Büyük Tarih Fred spier en Yap¦s¦ ve ders kitab¦, Büyük Tarihçe vard¦r. Ve ben yak¦n gelecekte bu hikayenin kendi versiyonunu yay¦nlamay¦ planl¦yoruz.

Bana Büyük Tarih alan¦nda temel bir is¸ için yukar¦ veya Time David Christian'¦n Maps gibi uzunlugšu 500 sayfa civar¦nda bir anlat¦ olabilir öneriyorum edelim. Bu olaylar kronolojik olarak düzenlenmis¸ hikayeler s¸eklinde mümkün oldugšunca yaz¦lmal¦d¦r. S¸imdi, tabii, bu formdan sapmalar farkl¦ uluslar¦n veya bölgelerde olaylar ayr¦ parça üzerinde devam ya da konular¦n teknik aç¦klamalar nerede gerekli oldugšu gibi gerekli olabilir. Ama, esas olarak, hikaye anlat¦m¦ biz bas¸ka bir durumdan hareket olarak dünya degšis¸ti "ilk önce bu sonra bu, o, olur" s¸eklini al¦r. Biz astronomi, jeoloji, biyoloji, arkeoloji, antropoloji ve tarih farkl¦ etki hikayeleri yaz¦l¦ tek bir parçada birles¸tirilmis¸ tüm bahsediyoruz, elbette vard¦r.

Bugüne kadar, öykü anlat¦m¦ çogšunlukla bireysel bir giris¸im olmus¸tur. Bu durumda ne gerek, ancak, ortak bir çabad¦r. Teorik bilim modelidir. Bireysel bilim adamlar¦ çes¸itli alanlarda aras¸t¦rma ve bilimsel topluluk iletilmektedir teoriler gelis¸ir. Digšerleri teorileri test. Digšerleri reddedilir Baz¦ genel olarak kabul. Yeni kan¦tlar tan¦t¦ld¦ olarak Kuramlar¦ degšis¸tirin. Bu çes¸itlendirilmis¸ faaliyetten bilim adamlar¦ dogšru oldugšuna inand¦gš¦m¦z bir uzlas¸ma geliyor.

Ben çok ayn¦ modeli tarihi hikaye anlat¦m¦nda uygulanabilir inan¦yoruz. Bu da, dogšada is¸birlikçi olabilir. Ve Uluslararas¦ Büyük Tarih Kurumu is¸birlikçi Büyük Tarih bas¸bakan kolaylas¸t¦r¦c¦ olabilir.

Biz temel modelleri ile bas¸lamak - Time David Christian'¦n Maps gibi kitaplar¦. Ancak, bu kabul edilmelidir Büyük Tarihin tek model degšildir. H¦ristiyan kendisi de düs¸ünülmesi gereken bas¸ka yaklas¸¦mlar¦ tes¸vik etmek istedim konferansta belirtti. Yani biz hazneye birkaç farkl¦ eserler atmak gerekir. I²deal olarak, bu kabaca uzunlugšu 500 sayfalar¦d¦r Big History anlat¦lar¦ olacakt¦r. Onlar Büyük Tarih konular¦n¦ kapsayan hikayeler sorunsuz setleri olacakt¦r.IBHA bir web sitesinde bu farkl¦ modeller sonras¦ olacakt¦r. Is¸birligši bas¸lad¦gš¦ yerdir.

Büyük Tarih hikayesi 500 sayfal¦k kitapta görünürse, bir 5,000- sayfa kitap daha sonra birkaç kis¸i kendi bütünlügšü içinde bu tür eserler okuma ilgi olacagš¦n¦ bile daha detayl¦ ayn¦ malzemeyi kapsayan yaz¦l¦ olmamal¦d¦r hiçbir neden yoktur .Temel model hikayenin nereye gitmeli bir taslagš¦n¦ sagšlayacakt¦r. Her büyük anlat¦ zaten an¦nda veya kis¸isel deneyim seviyesine inmek küçük hikayeler ile kan¦tlanm¦s¸ olacakt¦r yay¦nlanan bir kitapta anlatt¦. Ve böylece biz özgül genel düzenlenmis¸ tarihinin bir piramit olurdu.Alan¦nda uzman en iyi bildikleri hikayenin o k¦sm¦ yazmak istiyorum. Onlar ortak bir çaba içinde genelles¸tirilmis¸ öykülerin ayr¦nt¦lar¦ doldurun olacakt¦r.

Is¸birligši ayn¦ zamanda temel modellerini kendileri düzeltme s¸eklini de alabilir. Büyük Tarih Her kitap olursa olsun, iyi aras¸t¦r¦lm¦s¸, nas¦l düzeltilmesi için gerek maddi hatalar içerecektir. Bunun ötesinde, her kitap mutlaka deneyim digšer alanlarda kapal¦ olmayacak anlam¦na gelir, ele al¦nacak malzemelerin belirli bir seçimi içerir. Olaylar ve hikayeler iyi dünyam¦z gelis¸ti s¸ekilde temsil olarak hangi yazar¦ defaya mahsus emin olmal¦d¦r.

Tüm büyük tarihçiler hem düs¸ünüyorum. Tüm katlar¦n¦n ayn¦ setleri üzerinde durulacak degšil. Bu nedenle, eles¸tiri kadar, mevcut hikayeler aç¦n ve dünyan¦n daha eksiksiz, dengeli ve dogšru bir s¸ekilde temsil üretmek için degšis¸iklik olabilir düs¸üncesi ile aç¦klama.

Akl¦mda Big History büyük ve daha iyi ifadeleri üreten adanm¦s¸ bir Wikipedia gibi s¸irketler var. Ancak, IBHA baz¦ rehberlik de kalitesini sagšlamak için gerekli olacakt¦r.Is¸birligši, tabii ki, bilgisayar tabanl¦ olacakt¦r. I²s¸te is¸e yarayabilecek nas¦l:

IBHA, Microsoft Research gibi bilgisayar uzmanlar¦n¦n yard¦m¦ ile, ilk olarak incelenmeye degšer olarak seçildi Büyük Tarihinin temel modellerini görüntülemek için bir web sitesi kurmak istiyorum. Bu baz¦ aç¦lardan görüntülenen eserlerin telif hakk¦ korumas¦ feragat kitap yazarlar¦n onay¦n¦ kazanacak.

Bir sonraki ad¦m, her bölümde kitap bölümleri ve paragraflar¦ numara olacakt¦r. Yani, örnegšin, biz David Christian'¦n kitab¦nda, Time Maps 3. bölümünde 26. paragraf göstermek için "H¦ristiyan 3-26" olurdu. (Bu toprak bilimleri için plaka tektonigši fikrini tan¦tt¦ paragraf.) Bu daha fazla çal¦s¸ma odaklanm¦s¸ olabilir yeri belirlemek olacakt¦r.

Web üzerinde yay¦nlanan her paragraf¦n sonunda is¸ gelis¸tirmek veya paragrafta bilgi üzerine genis¸letmek için yap¦lmas¦ olabilir bas¸ka bir sayfaya bir bagšlant¦ olacakt¦r.

Temel modelin yazar¦ onun ifadeleri dayand¦gš¦ bilgilerin kaynagš¦n¦ is¸aret olsayd¦ Birincisi, yararl¦ olacakt¦r. Örnegšin, nerede H¦ristiyan levha tektonigši fikrini kars¸¦las¸¦rsan¦z ve bu teori genellikle 1960'lar¦n sonlar¦nda kabul oldu ögšrendin?

I²kincisi, bir d¦s¸ gözden paragrafta malzemeler hakk¦nda yorum yapmak olabilir bu sayfada bir yer olabilir. O Örnegšin, bilgi Christian'¦n kaynagš¦n¦ soru olabilir. Önemli bir meydan okuma dogšrulugšu ya da yazar¦n iddialar¦ndan alaka yap¦l¦rsa, gözden paragraf¦ yeniden ve yazar bilimsel kan¦tlarla veya yorumlanmas¦na dayal¦ degšis¸iklik için bir sebep sunan sonra, ne yazd¦ ikame edilebilir oldugšunu önerebilir.

Üçü ncü olarak, yabanc¦ temel modelin anlatt¦gš¦ hikayenin genis¸letilmis¸ bir versiyonunu sunabilir Bu sayfada bir yer olabilir. Yavas¸ça tarihsel piramidin taban¦ dolu olacak biz tam 5000 sayfal¦k bir kitap vard¦ dek, her alim, o bilir ne katk¦da bulunmakt¦r.

Burada fikir, Big History her çal¦s¸man¦n içinde hikayeler, sürekli genis¸leyen ve gelis¸en seti olus¸turmakt¦r. Her alanda edelim uzmanlar¦ is¸i ve sonunda çok yönlü ve daha dogšru tarih ortaya umuyoruz. Büyük Tarihin birçok farkl¦ model olacakt¦. I²lgilenen kis¸iler yaln¦z digšerlerini b¦rakarak, o degšis¸tirme diledi hangisi modeli almak olabilir. Böyle bir s¸ekilde, her bir orijinal modeli yeni bir sürümünü temel üzerinde hangi önerilen degšis¸iklikler, eklemeler veya düzeltmeler bir vücut elde eder.

Bir sonraki ad¦m, daha sonra degšis¸tirilmis¸ çal¦s¸malar¦ derlemek için. Time "H¦ristiyan, sürüm 1.0" kitap Haritalar diyelim. D¦s¸ yorumcular taraf¦ndan sunulan teklif malzemeler kullan¦larak, "H¦ristiyan, sürüm 1.1" yarat¦lm¦s¸ olacakt¦r.

Yeni is¸ için kabul edilecegši önerileri kim karar verecek? Bu durumda, David Christian - - kabul veya çes¸itli önerileri reddetme yetkisine sahip olurdu en özgün yazar¦ diyelim. Alternatif olarak, bas¸ka bir kis¸i IBHA, ya da belki bu kis¸ilerin bir komite ile ilis¸kili ses karar¦n kabul, Christian'¦n kitab¦n¦n 1.1 sürümünü üretmek için yetkili olacakt¦r. Tüm is¸i yapmak için istekli oldugšunu kim bagšl¦d¦r. Her halükarda, yazma yeni yap¦n¦n üretim orijinal yazar degšil, ayn¦ zamanda gelis¸mekte olan çal¦s¸malar¦na katk¦da için bir s¸ey var digšer kis¸ileri sadece is¸birligši gerektiren bir çaba olurdu.

En akademisyenler hikayeleri sevmedigšim fikrine geri dönelim.IBHA çes¸itli akademik disiplinlerde bilim adamlar¦n¦n profesyonel bir organizasyon oldugšundan ve bizim konferans finanse veya aksi takdirde biz ins¸a ediyoruz disiplin katk¦da bulunanlar¦ rencide etmek istemiyorum.

I²lk olarak, bana özellikle bes¸eri akademik meslek kurulus¸lar¦, ABD'de yüksek ögšrenim operasyon bir is¸ modeline dogšru giderek hamle olarak solmaya bas¸lam¦s¸ olmas¦, biraz iddial¦ bir, is¸aret edelim. Bugünün kolejler ve üniversiteler eskisi gibi uzak yerlerde konferanslara kat¦lmak üzere fakülte gezileri fon olarak istekli degšildir. Bunun yerine, onlar ögšrencilere ödeme çekmek için yüksek güçlü pazarlama çabalar¦nda yüksek ögšrenim ücretini degšilse ödeme yapabilirsiniz ögšrencileri çekmek için özellikleri zengin fakültelerinde yat¦r¦m yap¦yoruz. Bu kadar önemli - - Yani IBHA kaz¦klar tek bas¸¦na bir akademik disiplinin gelis¸imine gelecekteki egšer bir hata yapma olabilir. Sigara akademisyenler de bu organizasyonda bir rol oynamaktad¦r. Büyük Tarihçe genis¸ halk dogšru yan¦ yönlendirilir.

I²kincisi, kendileri bu projeye kat¦lmay¦ tercih, özellikle sözde "silo tabanl¦" disiplinlerden akademisyenler destek çekebilecegšini Büyük Tarihin büyük ve gelis¸mis¸ yap¦lar ins¸a disiplinli faaliyet. Bir arkeolog arkeolojik kes¸iflere ilis¸kin bölümde tarihin kendi versiyonunu yazmak isteyebilirsiniz; Daha akademik uzmanlar¦ daha ayr¦nt¦l¦ bir düzeyde projeye dahil olmak gibi bir jeolog, vb jeolojik tarihini yeniden isteyebilirsiniz, kendi disiplin olarak Büyük Tarihinin destek artabilir. Akademik sayg¦nl¦k kazanmak için alan¦n kendisi bu bireylerin kas¦tl¦ flört var olmak zorunda degšildir.

Fakat yine de, Büyük Tarih, bas¸ka herhangi bir tarih gibi, hikaye anlat¦m¦ ile bas¸lar. Hikayeler bilgiyi ifade etmek için mes¸ru bir araç vard¦r. Biz utan¦lacak gerekmez.

(Not: Yukar¦daki yaz¦ Eylül 2014 y¦l¦nda yay¦mlanan, Uluslararas¦ Büyük Tarih Kurumu bülteni.)

 

Bölüm 2

Büyük Tarih, içerigši ve tasar¦m¦ çagšdas¸ bilim taraf¦ndan sagšlanan bir yarad¦l¦s¸ hikayesidir. Bu büyük patlamadan bizim kendi zaman¦nda olaylara evrenin tarihini sunuyor. Ancak, bu evren çes¸itli uzayda organlar¦ degšil, ayn¦ zamanda yeryüzünü, yeryüzünde yas¸ayan yarat¦klar ve toplumlar¦ ve insanl¦k kültürünü degšil sadece içerir. Varl¦gš¦m¦z¦n Üç tip - madde, yas¸am ve düs¸ünce - hikayeler tek bir kümesine dahil edilir.

Bir yarat¦l¦s¸ hikayesi mevcut durum varolus¸un bas¸¦ndan itibaren önde bir dizi etkinlik anlat¦lar¦.Big bang, fiziksel varl¦gš¦n¦ bas¸lat¦lmas¦, 13.8 milyar y¦l önce oldu. Yas¸am ilk 3,5 milyar y¦l önce ortaya ç¦kt¦.I²lk medeniyetler dördüncü biny¦l ç¦kt¦S¸u anda bir arada var olman¦n her üç krall¦klar¦.

Bu ayr¦ kendi sonuçlanmas¦ndan itibaren, Big History her alanda hikayenin çok uzak geçmis¸ten gelen olaylar olus¸ur anlam¦na gelir.Hikayeci nedenle, olaylar¦ bizzat deneyimim olmad¦, bu kez yas¸amak vermedi. Peki, Büyük Tarih anlat¦c¦ hikaye koymak için geçmis¸te ya da hangi olaylar¦n meydana biliyor? Basitçe söylemek gerekirse, biz o zaman ne oldugšunu görmek için geçmis¸e dönmek olamaz. Ancak, biz hikayeleri gerçeklere dayal¦ olmak istiyorum. Burada bir çelis¸ki var gibi görünüyor.

Büyük Tarih hikayeleri bir film çerçeveleri gibi, metaforik vard¦r. Biz zaman birbirini noktalar¦nda bir sahnenin fotogšraf çekmek ve hareket yan¦lsamas¦ yaratmak için bir araya koydu. Biz hikayenin sonunda bugünkü duruma gelinceye kadar ayn¦ s¸ekilde, büyük tarihçiler bas¸¦nda durumu aç¦klamak, böylece sonraki ne anlatmak ve ard¦ndan gelecek, ve. Ama nas¦l günümüzden önce müdahale olaylardan herhangi, gerçekten, bas¸layan durumunu bilmek ya musun? Biz bu önceki zamanlarda yas¸am¦s¸ sürece, biz onlara hiçbir dogšrudan bilgiye sahip olurdu.

Büyük tarihçiler onlar¦n hikayeleri içerik sagšlamak için deneysel bilimin güvenmek. Bilim dogšan¦n dogšrudan gözlem bu bilgileri toplar. Dogša duyular yoluyla görülmektedir - kokulu, is¸itme, görme, vb Sight gözlem en önemli modu olabilir. Önemli olan, ancak her zaman bu gözlem mevcut gerçekles¸ir vard¦r. Bu gözlemci dogšal dünyada bir nesne üzerine dikkatini odaklama ve görme veya kay¦t oldugšunda zaman içinde belli bir anda gerçekles¸ir.

Bas¸ka bir çelis¸ki, daha sonra, var: Big History bir süre içinde gerçekles¸en bir hikaye anlat¦r. Biz bu hikayeyi anlatmak için, geçmis¸ ve olaylar¦n, bir dizi bilmeniz gerekir. Ancak, ampirik bilim, hikayelerin kaynagš¦, günümüzde gözlenen edilebilir ne bilir. Nerede geçmis¸ hakk¦nda kendi bilgi al¦r?

Modern bilim s¸imdiki toplanan delillerden geçmis¸ zamanlarda ne tahmin bir yolu vard¦r. Ama böyle s¸eyleri dogšru tahmin tekniklerini gelis¸tirmek için bilim için uzun bir zaman ald¦. Bu bilime dayanan bu özellik gelis¸tirildi önce y¦l önce, orada olamazd¦ yarad¦l¦s¸ hikayeleri bugün elimizde onun bilgisine güven telkin edecegšini demektir. Digšer bir deyis¸le, biz Büyük Tarih uygulanabilir bir disiplin haline gelebilir önce gözlem, daha iyi teoriler ve bilimsel bilginin çok daha büyük bir üs daha iyi araçlar var gerekiyordu.

Gözlem ve analiz teknikleri büyük Geçmis¸i içeren alanlar¦n her biri için farkl¦d¦r.Ana alanlar olacakt¦r: evrende fizik varl¦gš¦ (madde) (1) kalk¦nma, yeryüzünde yas¸am¦n (2) gelis¸tirme ve düs¸ünce temelli medeniyetin (3) gelis¸me. (1) astronomi, fizik ve kimya, (2) biyoloji ve paleontoloji, ve (3) antropoloji, arkeoloji ve tarih: Bilimsel alanlar olacakt¦r bu ilgili alanlarda hikayeler bilgilerini sagšlaman¦z. Bize bilgi bu çes¸itli alanlar ortaya k¦saca nas¦l düs¸ünelim.

Kozmosun Bilgi fizik ve kimya bilinen ilkelerine göre takviye astronomik gözlemler çogšunlukla gelir.Zorluk y¦ld¦zlar¦ ve galaksileri ve insan ömrünü ilis¸kin olaylar aras¦ndaki büyük zaman farkl¦l¦gš¦n¦ köprü olmakt¦r. Hiçbirimiz dogšrudan önemli galaktik olaylar yas¸amaya yeterince uzun yas¸ayacak. Büyük Tarih hikayesi milyarlarca y¦l içinde gerçekles¸ir. Bireyler olarak, biz y¦llard¦r sadece yas¸amak.

Baz¦ astronomik olaylar oldukça h¦zl¦ bir s¸ekilde olus¸ur. Örnegšin, Dünya'n¦n kendi ekseni üzerinde her gün bir kez döner.Toprak y¦lda bir kez günes¸ yörünge. I²nsan tek tek bu döngüleri degšil günes¸ ve toprak ve benzeri organlar¦n olus¸turulmas¦n¦ etkileyen büyük olanlar kars¸¦las¸abilirsiniz. Bu olaylar çok çok yavas¸ olur.

Bu nedenle, astronomik bilgi bas¸lang¦çta hemen gözlenen ne olabilir olus¸uyordu. I²lkel adam hayvanlar¦n hatlar¦n¦ düs¸ündüren tak¦my¦ld¦zlar¦ndaki y¦ld¦zl¦ düzenledi. Hafta veya ay boyunca gökyüzünde pozisyonlar degšis¸ti baz¦ "y¦ld¦z" daha sonra günes¸ sistemindeki gezegen oldugšu anlas¸¦lm¦s¸t¦r.

Gökbilimciler, daha sonra dalga boyu, gelen radyasyon türlerini ay¦rmak için ögšrendim. Onlar kimyasal elementler radyasyon belirli türde emilir ve kaynak vard¦ hangi ögšrendim. Onlar Doppler etkisi göreceli hareketleri önermek dalga uzunluklar¦ nas¦l etkileyecegšini tan¦d¦. Öyle bile olsa, böyle bir bilginin statik evren tarif edilen veya, en az¦ndan bir evren zaman içinde belli bir anda gözlemledik. Bir hikaye destekleyecek degšis¸en evrenin resmini gelis¸tirmek için daha fazla ve daha iyi gözlem ve analiz yeni teknikler ald¦.

Ö rnegšin, yüzey s¦cakl¦gš¦na sahip bir y¦ld¦z¦n parlakl¦gš¦ (veya parlakl¦k) ilis¸kilendiren Hertzsprung-Russell diyagram¦, bu yönde bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Y¦ld¦zl¦ büyük çogšunlugšu, yüksek s¦cakl¦k ve düs¸ük s¦cakl¦k ve düs¸ük parlakl¦gša sahip y¦ld¦zl¦ yüksek parlakl¦gša sahip y¦ld¦zlardan yol as¸agš¦ egšimli bir hat boyunca bir grafik üzerinde is¸aretlenir. Bu sözde "anakol" y¦ld¦z vard¦r. Onlar helyum içine hidrojen dönüs¸türmek ve yavas¸ yavas¸ yak¦t tükendi olarak bu hat boyunca çizilen Y¦ld¦z kendi yas¸am döngüsü içinde çes¸itli as¸amalar¦nda bulunmaktad¦r. Bu tür digšer taraftan k¦rm¦z¦ dev veya bu sekans d¦s¸¦nda y¦ld¦zlar, beyaz cüce daha sonra sonras¦ tükenme as¸amas¦nda ayn¦ grubu temsil eder.

Bu s¸ekilde y¦ld¦zl¦ anlayarak, astronomlar bir y¦ld¦z daha düs¸ük s¦cakl¦klarda ve parlakl¦k dogšru çizgiyi as¸agš¦ hareket izlemek için gerekli y¦l milyarlarca yas¸amak zorunda degšilsiniz. Onlar sadece y¦ld¦z yas¸am döngüsü içinde farkl¦ as¸amalar¦ temsil eden farkl¦ say¦da y¦ld¦z gözlemlemek gerek. Robert Carneiro bu "kars¸¦las¸t¦rmal¦ yöntem" çagš¦r¦r. Onlar¦n yas¸am döngüsünün çes¸itli as¸amalar¦nda gözlenen Birçok farkl¦ y¦ld¦z, belirli bir y¦ld¦z milyonlarca y¦l ve milyarlarca nas¦l gelis¸ecegšine öneririz. Çünkü zaman farkl¦l¦klar¦n, bunlar¦n hiçbiri dogšrudan gözlenebilir.

Sürekli genis¸leyen evrenin teorisi spektrumun k¦rm¦z¦ ucuna dogšru Doppler kaymas¦n¦ gösteren ¦s¸¦k gökyüzünün her yerinde mevcut oldugšunu asl¦nda tüm yönlerde y¦ld¦z uzak yerden hareket etmesi demekti astronom Edwin Hubble'¦n gerçekles¸me geldi. Bu da, yerine belirli bir yönde hareket toprak, bütün evrenin genis¸ledigšini, anlam¦na geliyordu.Evrenin genis¸ledigšini, o da evrenin bir kez anda oldugšundan daha küçük oldugšu anlam¦na geliyordu. Asl¦nda, tüm bu evren bir zamanlar "big bang" önce tek bir noktada yas¸am¦s¸ olmal¦d¦r. Gözlem daha gelis¸mis¸ teknikler son zamanlarda bize baz¦ hassas zaman ve uzayda sonraki hareketini ölçmek için izin vermis¸.

Bu 4560000000 y¦l önce günes¸in yörüngesinde bir organ olarak kat¦las¸m¦s¸ beri toprak da degšis¸ime ugšram¦s¸t¦r. Bas¸lang¦çta erimis¸, yüzey bazalt ve granit kaya bir kabuk sat¦n ald¦.Kabuk k¦s¦mlar¦ kaym¦s¸ gibi bütün k¦talar¦n s¸ekli ve pozisyonu degšis¸ti. Kaya analiz radyoaktif bozunma oranlar¦na dayal¦ karbon tarihlendirme yöntemini Jeologlar zamanla bu degšis¸iklikleri takip etmek mümkün olmus¸tur. Bu nedenle, bir hikaye günümüzde ne toprak yapmak için milyonlarca y¦ld¦r oldu ne söylenebilir. Bas¸lang¦çta, jeoloji kayaçlar¦n çes¸itli tan¦mlamak mümkün oldu. S¸imdi dünyan¦n gelis¸imi hakk¦nda bir hikaye anlatmak yard¦mc¦ olabilir.

Biyolojik bilimler ayn¦ s¸ekilde s¦n¦fland¦rma s¸emalar¦ ötesinde gelis¸tirdik. Aristoteles ve onun takipçileri Büyük I²skender'in ordular¦ ziyaret çes¸itli bölgelerinden gelen yaban hayat¦ türleri görülmektedir.I²sveçli bilim adam¦ Carl Linnaeus günümüzde de kullan¦lmakta olan bitki ve hayvan yas¸am türleri s¦n¦fland¦rmak bir plan¦ gelis¸tirmis¸tir. Ancak, gelis¸tirilen ve uzun süre boyunca, önceki olanlardan gelis¸en türler fikrini popüler Charles Darwin oldu. Homo sapiens, atalar¦n¦n primat atalar¦ndan evrimles¸tigši türümüz, ayr¦ca maymunlar ve maymunlar dahil.

Gözlerimiz, biyolog ve paleontologlar tan¦yabilir önce bas¸ka bir insans¦ türe ilerlemesi yer almaz iken bedensel primatlar¦n çes¸itli karakteristik özellikleri ve er ya da geç digšerlerinden daha geldigši söyleyebilirim. Bu özellikler çes¸itli yerlerde ortaya ç¦kar¦lan iskelet kal¦nt¦lar¦nda kaydedilir. Canl¦ örnekleri kullanarak bir daha yeni bir teknik DNA analizi.

I²nsan kültürünün tarihçesi Prehistorik ve tarihi dönemlerde aras¦nda bölünür. Prehistorik kültür bilgimiz büyük ölçüde araç ve insan kal¦nt¦lar¦ yak¦n¦nda bulunan digšer eserler dayanmaktad¦r. Deneyimli arkeologlar insanlar onlar¦ yaratt¦ ve sahip nesnelerin tasar¦m¦ndan fark¦nday¦z. Tribal halklar bugün de onlar¦n atalar¦n¦n yollar¦ndan bilgi sagšlamak. Çes¸itli dillerde kelime aras¦ndaki benzerlikler dilin kökeni ve gelis¸imi içgörüler sunar.Yaz¦l¦ dil tarihsel dönemlerde yas¸anan olaylar hakk¦nda bilgi edinme için anahtard¦r. Des¸ifre edilmis¸tir antik komut sayesinde biz insanlar¦n geçmis¸te uzak bir anda ne düs¸ündügšünü dogšrudan hayatta kalan bagšlant¦ var. Video ve 19. yüzy¦ldan bu yana yap¦lan is¸itsel kay¦tlar¦, sözlü anlat¦mda bir duyusal boyut ekleyin. Tarih gerçek zamanl¦ olarak varolmaya bas¸lar.

Özetle, modern bilimin yarat¦l¦s¸ çok ve çes¸itli hikayeler beslemek için geçmis¸te olanlar¦ bilmenin çes¸itli yollar gelis¸tirmis¸tir. Özel olaylar bilinmektedir sonra, onlar insan bilincinin senkronize bir hikaye bir araya getirilebilecek s¸ekilde. Inand¦r¦c¦ bir hikaye anlatt¦ edilebilir Ama önce, fen bilimleri yol boyunca olaylar ve gelis¸melerle ilgili mevcut en iyi bilgi vermek zorundad¦r. Büyük Tarihin yeni bir alan, bu nedenle bilim ve hikaye bir biles¸ik oldugšunu.

 

için: kitap hakkinda --- geri dön: Ana sayfa --- için: cosmohistorian

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca - Rus      

 

TELIF HAKKI 2014 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
http://www.bighistorysite.com/sciencestoryi.html