BigHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

z powrotem do: Strona glówna

 

Opowiadanie i Nauki w Big Historii


William McGaughey

Czełs´c´ 1

Chodzi mi o to, z˛e jest to przedluz˛enie dyskusji, która miala miejsce w panelu # 13, zatytulowanym "Badanie Otwórz okrałglego stolu", w piałtek, 13 sierpnia 2014, na konferencji Miełdzynarodowego Stowarzyszenia Big Historia w San Rafael w Kalifornii.

Wyrazilem opinieł, z˛e bardzo, z˛e zostaly wczes´niej omówione na konferencji wydawalo mi sieł, z˛e nauka, a nie historia.Celem nauki bylo odkrycie wzorów lub prawa w przyrodzie, z˛e wyjas´nienia zjawisk. Dyskusje zwiałzane z zuz˛yciem energii na mieszkan´ca lub zwiełkszenie zloz˛onos´ci wszechs´wiata za, podczas os´wietlania, byly bardziej natury nauki niz˛ historii. Historia z drugiej strony, jest historia mówiałc wyjas´nic´ co jednak w inny sposób. Nie zaniedbuj opowiadania aspekt Big Historii, namawialem.

W dalszej dyskusji, jeden z najbardziej utalentowanych i szanowanych czlonków IBHA powiedzial, z˛e w jego kierunku, opowiadanie historii nie byl przestrzegany. Jes´li podkres´lic´ to, IBHA straci wiarygodnos´c´ z naukowcami.

Wiełc linie zostaly narysowane. Byloby to nauka czy byloby to historyczne opowiadanie historii? Które powinny IBHA preferujesz?

Zacznijmy od obserwacji, z˛e Big historia jest w fazie twórczej, rozlegly; i Miełdzynarodowe Stowarzyszenie Big Historia gospodarzem "wielki namiot". Jest miejsce zarówno dla naukowców i kasjerów opowies´ci na jej ramach dzialalnos´ci. Jako zwolennik opowiadania, uznajeł wartos´c´ wysilków naukowych, aby znalez´c´ wzorce wyjas´niajałce w historii. Niech twórcze soki plynałc´, gdzie moz˛e. Z róz˛nych dzialan´ mogał pochodzic´ konsensus co do rodzaju stypendium zwiałzane z tał organizacjał.

W miełdzyczasie jednak, pozwól mi nadal opowiadajał w imieniu opowiadania jako formy wiedzy. Jest to najstarsza forma, która IBHA moz˛e chcesz zaktualizowac´ z odkryciami wspólczesnej nauki w opowiadajałc historieł stworzenia.

Czełs´c´ z dobrej opowies´ci bełdzie umiejełtnos´ci, z którym autor opowiada. To lez˛y w doborze slów, rytmów i przeplywu wypowiedzi, i tak dalej. Jednak prace Big Historia nie powinna byc´ produkcja literacka, której warto bełdzie odzwierciedlac´ osobiste umiejełtnos´ci autora. Styl pisania jest mniej waz˛na niz˛ tres´ci.

W tym przypadku, zawartos´c´ tej historii byloby elementów wiedzy lub dos´wiadczenia, które najlepiej wyjas´niajał, jak nasz s´wiat stal sieł. Zaczynamy z niczym i koniec z wszechs´wiata, który istnieje do dzis´. Jak mamy z jednej sytuacji do drugiej, co historie Big Historia powinna opowiadac´. Jakie byly najwaz˛niejsze wydarzenia, które spowodowa?y znaczałce i trwale zmiany w s´wiecie?

Kiedy patrzymy na Big historii w ten sposób, moz˛emy znalez´c´ potrzeby dyscypliny w opowiadania. Musimy, po pierwsze, dyscyplineł prawdy historycznej i naukowej. Co waz˛niejsze, musimy poczucie, jak wydarzenia plynełly. Musimy zidentyfikowac´ znaczałce wydarzenia, które doprowadzily do lub spowodowanych s´wiat, w którym z˛yjemy. Musimy kompletnos´c´ w zakresie historii, które mówiał, jak nasz s´wiat zostal stworzony. W tym wszystkim jest miejsce na krytykeł i korekty przemys´lany. Akademicy mogał znalez´c´ roleł w tym przedsiełwziełciu. Historia nie jest duz˛y "wszystko ujdzie".

Sugerowalbym, z˛e Big Historia powinna skladac´ sieł z wielkich narracji na temat powstania i rozwoju wszechs´wiata. Kaz˛da narracja bełdzie zawierac´ zbiór opowiadan´ - o rozwoju kosmosu, pojawienie sieł z˛ycia na Ziemi i ludzkich spolecznos´ci i kultury.

Mamy juz˛ takie narracji w ksiałz˛kach opublikowanych przez wybitnych czlonków IBHA. Ksiałz˛ka Davida chrzes´cijanina, Mapy Czasu, jest przykladem Wielkiej Historii. Wiełc sał Cynthii Stokes Browna Big Historia, Fred Spier za Struktura Big Historii i podrełcznik, Big Historia: W latach nic i wszystko wspólutorem David Christian, Cynthia Brown, i Craig Beniamina. I mam zamiar opublikowac´ wlasnał wersjeł tej historii w najbliz˛szej przyszlos´ci.

Pozwól mi zaproponowac´, podstawowe prace w dziedzinie Big Historia moz˛e byc´ narracjeł do lub okolo 500 stron w dlugos´ci jak Maps Davida Christiana czasu. Powinna byc´ umieszczona jak to moz˛liwe, w postaci kondygnacji których zdarzenia sał uloz˛one w porzałdku chronologicznym. Teraz, oczywis´cie, odchylenia od tej postaci moz˛e byc´ konieczne, gdy wydarzenia w róz˛nych krajach lub regionach przejdz´ na oddzielnych torach lub gdzie wymagane sał objas´nienia techniczne tematy. Ale, w glównym, opowiadanie ma formeł "pierwszy tak sieł dzieje, to, to, z˛e" jak przejs´c´ z jednej sytuacji do drugiej, a s´wiat zmienia sieł. Jestes´my, oczywis´cie, mówic´ o opowies´ci z róz˛nych dziedzin astronomii, geologii, biologii, archeologii, antropologii i historii, wszystko polałczone w jednym kawalku pis´mie.

Do tej pory, opowiadanie jest glównie indywidualne starania. Co trzeba w tym przypadku jednak jest wspólny wysilek. Nauka teoretyczna jest model. Poszczególne naukowcy prowadzic´ badania w róz˛nych dziedzinach i rozwijac´ teorie, które sał przekazywane spolecznos´ci naukowej. Inne testowac´ teorie. Niektórzy stajał sieł powszechnie akceptowane, podczas gdy inne sał odrzucane. Teorie zmieniajał sieł nowe dowody przedstawil. Od tej zróz˛nicowanej dzialalnos´ci jest konsensus, co naukowcy uwaz˛ajał za prawdziwe.

Uwaz˛am, z˛e duz˛o sam model moz˛na zastosowac´ do historycznej opowies´ci. To tez˛ moz˛e byc´ wspólne w naturze. I Miełdzynarodowe Stowarzyszenie Big Historia moz˛e byc´ pierwsza sprzyjajałcym wspólpracy Big Historii.

Zaczynamy od podstawowych modeli - ksiałz˛ki takie jak Mapy Davida Christiana czasu. Jednak nie jest to tylko model Big historii, które powinny byc´ akceptowane. Sam Christian stwierdzil na konferencji, z˛e chce zachełcic´ inne podejs´cie nalez˛y uznac´ za dobrze. Musimy wiełc rzucic´ kilka róz˛nych prac do leja. Idealnie, to byloby opowies´ci z historii, które sał Big okolo 500 stron w dlugos´ci. Byliby bez szwu zestawy opowies´ci obejmujałcych tematykeł Big Historii.IBHA by pisac´ te róz˛ne modele na stronie internetowej. Tu jest miejsce, gdzie rozpoczyna sieł wspólpraca.

Jes´li historia Big Historia pojawia sieł w ksiałz˛ce na 500 stron, nie ma powodu, dlaczego ksiałz˛ka 5,000 strona nie powinna byc´ póz´niej zapisywane obejmujałca ten sam material w sposób bardziej szczególowy, nawet jes´li kilka osób byloby zainteresowanych czytania takich dziel w calos´ci .Podstawowy model zapewni zarys gdzie historia powinna is´c´. Kaz˛da wielka narracja powiedzial w ksiałz˛ce opublikowanej bełdzie juz˛ uzasadnione z mniejszych opowies´ci, które schodzał do poziomu bezpos´redniego lub osobistego dos´wiadczenia. I tak musielibys´my historii piramidy uloz˛one z ogólnego na specyficzne. Specjalis´ci w tej dziedzinie byloby napisac´, z˛e czełs´c´ historii, które znajał najlepiej. Oni wypelnic´ szczególami uogólnionych kondygnacji w wspólnym wysilkiem.

Wspólpraca moz˛e równiez˛ przyjałc´ formeł samodzielnego korygowania podstawowych modeli. Kaz˛da ksiałz˛ka z Big Historii, nie waz˛ne jak dobrze zbadane, bełdał zawierac´ blełdy rzeczowe, które muszał byc´ poprawione. Poza tym, kaz˛da ksiałz˛ka obejmuje pewien wybór materialów do pokrycia, które niekoniecznie oznacza, z˛e inne obszary dos´wiadczenia nie zostanał pokryte.Autor musi dokonac´ oceny, co do których wydarzenia i historie najlepiej reprezentujał sposób nasz s´wiat rozwiniełty.

Nie wszystkie duz˛e historycy mys´lał podobnie. Nie wszyscy bełdał sieł koncentrowac´ na tych samych zbiorów opowiadan´. Dlatego otwieramy istniejałce historie do krytyki i uwag na pomysl, z˛e mogał one byc´ modyfikowane w celu uzyskania pelniejszego, zrównowaz˛one i dokladne odwzorowanie s´wiata.

Mam na mys´li podobnał Wikipedii pos´wiełcony przedsiełbiorstwa produkujałce wiełksze i lepsze wyraz˛enia Big Historii. Jednakz˛e potrzebne bełdał równiez˛ niektóre z IBHA wytyczne w celu zapewnienia jakos´ci.Wspólpraca ta, oczywis´cie, byc´ skomputeryzowany. Oto jak to moz˛e dzialac´:

IBHA, z pomocał ekspertów komputerowych, takich jak Microsoft Research, najpierw zaloz˛yc´ stroneł internetował, aby wys´wietlic´ podstawowe modele Big historii, które zostaly wybrane jako godne dalszych badan´. Byloby uzyskanie zgody autorów ksiałz˛ek o uchyleniu ochrony praw autorskich do utworów wys´wietlanych w niektórych sprawach.

Nastełpnym krokiem byloby numerowac´ rozdzialy ksiałz˛ki i akapity w kaz˛dym rozdziale. Tak wiełc, na przyklad, z˛e mamy "chrzes´cijan´skał 3-26", aby wskazac´ punkt 26-cia w 3. rozdziale ksiałz˛ki Davida chrzes´cijanina, Mapy Czasu. (To jest akapit, który wprowadza pojełcie tektoniki plyt do nauk o Ziemi.) To byloby okres´lic´ miejsce, w którym moz˛e byc´ dalsze prace skoncentrowane.

Na kon´cu kaz˛dego akapitu zamieszczonych w internecie bełdzie link do innej strony, gdzie praca moz˛e byc´ wykonywana w celu poprawy lub rozszerzac´ informacji w pkt.

Po pierwsze, byloby to pomocne, jes´li autor modelu podstawowego byloby wskazac´ z´ródlo informacji, na jaki jej wypowiedzi oparte sał. Na przyklad, skałd Christian napotkac´ pomysl tektoniki plyt i dowiedziec´ sieł, z˛e teoria ta stala sieł powszechnie akceptowane w latach 1960?

Po drugie, nie moz˛e byc´ miejsca na tej stronie, gdzie poza Recenzent mogał komentowac´ materialy w ust. On lub ona moz˛e kwestionowac´ z´ródlo chrzes´cijanina informacji, na przyklad. Jes´li znaczna wyzwaniem jest do prawdziwos´ci lub znaczenia twierdzen´ autora, recenzent moz˛e przepisac´ pkt i zaproponowac´, z˛e on byc´ podstawiony przez co napisal autor, po oferowanie powód aby podstawienie oparciu dowody naukowe lub interpretacji.

Po trzecie, nie moz˛e byc´ miejsca na tej stronie, gdzie outsider móglby stanowic´ rozszerzonał wersjeł historii opowiedzianej w podstawowym modelu. Powoli podstawy piramidy historycznej wypelniony bylby kaz˛dy uczony przyczyniajałc co on wie, dopóki nie mial pelnego 5000-stronicował ksiałz˛keł.

Chodzi o to, aby zbudowac´ stale rozszerza i udoskonala zbiór opowiadan´ w kaz˛dej pracy Big Historii. Niech specjalis´ci w kaz˛dej dziedzinie do pracy i mam nadziejeł, z˛e w kon´cu dobrze zaokrałglone i dokladniejsza historia wyjdzie. Nie bełdzie kilka róz˛nych modeli Big Historii. Zainteresowane osoby mogly odebrac´ Którykolwiek model on chcial zmienic´, pozostawiajałc w spokoju innym. W taki sposób, z˛e kaz˛dy oryginalny model nabyc´ cialo proponowanych zmian, uzupelnien´ lub poprawek, na których oprzec´ nował wersjeł.

Nastełpnym krokiem jest wiełc skompilowac´ zmieniony pracy. Nazwijmy ksiałz˛ki Mapy czasu "chrzes´cijanina, w wersji 1.0". Korzystanie z proponowanych materialów przekazanych przez zewnełtrznych recenzentów, "Chrzes´cijanin, wersja 1.1" bełdzie utworzona.

Kto by zdecydowac´, które propozycje zostanał przyjełte do nowej pracy? Powiedzmy, z˛e pierwotny autor - w tym przypadku, David Christian - mialyby prawo do przyjełcia lub odrzucenia poszczególnych wniosków. Alternatywnie, inna osoba uwaz˛a sieł za zdrowego osałdu, który jest zwiałzany z IBHA, a moz˛e komitet takich osób, bełdał upowaz˛nione do produkcji wersji 1.1 ksiałz˛ki chrzes´cijanina. Wszystko zalez˛y od tego, kto jest gotów do pracy. W kaz˛dym razie produkcja nowej struktury pis´mie bełdzie wspólny wysilek z udzialem nie tylko oryginalny autor, ale równiez˛ inne osoby, które majał cos´ do przyczynienia sieł do powstajałcej pracy.

Wróc´my do tego, z˛e pracownicy naukowi nie lubiał historie. A poniewaz˛ IBHA jest profesjonalna organizacja uczonych z róz˛nych dyscyplin naukowych, nie chcemy obraz˛ac´ tych, którzy finansujał nasze konferencje lub w inny sposób przyczyniajał sieł do dyscypliny, które budujemy.

Po pierwsze, chcialbym zwrócic´ uwageł, nieco contentiously, z˛e akademickie stowarzyszenia zawodowe, zwlaszcza w naukach humanistycznych, zaczynajał wiełdnałc´, jak szkolnictwo wyz˛sze w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej w kierunku porusza modelu biznesowego dzia?ania. Dzisiejsze uczelnie nie sał sk?onni do finansowania wyjazdów wykladowców do udzialu w konferencji w odleglych miejscach, jak kiedys´. Zamiast tego sał inwestycje w bogate Udogodnienia wydzialach przyciałgnałc´ studentów, którzy mogał placic´ wysokie czesnego, jes´li nie w duz˛ej mocy dzialania marketingowe, aby przyciałgnałc´ placałc studentów. Wiełc jes´li stawka IBHA jego przyszlos´ci na rozwój dyscypliny akademickiej sam - tak waz˛ne, jak to jest - to moz˛e byc´ pomylki. Nie-akademickich równiez˛ odgrywac´ roleł w tej organizacji. Big Historia jest skierowany, jak równiez˛ w kierunku spoleczen´stwa.

Po drugie, zdyscyplinowany aktywnos´c´ budowy wiełkszych i lepszych struktur Big Historii moz˛e przyciałgnałc´ wsparcie naukowców w tak zwanych "silos" na bazie dyscyplin, zwlaszcza jes´li sami zdecydujał sieł wziałc´ udzial w tym projekcie.Archeolog moz˛e chcesz napisac´ wlasnał wersjeł historii w rozdziale zwiałzanym z odkryc´ archeologicznych;geolog moz˛e chciec´ przepisac´ historieł geologicznał, itd Poniewaz˛ coraz wiełcej specjalistów akademickich zaangaz˛owac´ sieł w projekt na poziomie bardziej szczególowo, ich wsparcie dla Big historii jako wlasnej dyscypliny moz˛e sieł zwiełkszyc´. Nie, nie musi byc´ celowe zaloty takich osób na obszarze samego zdobyc´ powaz˛anie akademickiej.

Ale znowu, Big Historia, jak kaz˛da inna historia, zaczyna sieł opowiadanie historii. Historie sał uzasadnione pojazd do wyraz˛ania wiedzy. Nie musimy sieł wstydzic´.

(Uwaga: Powyz˛szy artykul zostal opublikowany we wrzes´niu 2014 roku, Biuletyn Miełdzynarodowego Stowarzyszenia Big Historia.).

 

Czełs´c´ 2

Big Historia to historia, której tres´c´ i stworzenie projektu dostarczane sał przez wspólczesnał naukeł. Przedstawia historieł wszechs´wiata od Wielkiego Wybuchu do wydarzen´ w naszych czasach. Jednak to nie tylko wszechs´wiat obejmuje róz˛ne organy w kosmosie, ale takz˛e na ziemi, istoty z˛yjałce na Ziemi, jak i spoleczen´stwa i kultury ludzkos´ci. Trzy rodzaje bytu - materia, z˛ycie i mys´l - sał zawarte w jednym zbiorze opowiadan´.

Historia tworzenia narracji serieł zdarzen´ prowadzałcych od poczałtku istnienia do obecnej sytuacji.Big bang, rozpoczełcie fizycznej egzystencji, stalo 13800000000 lat temu. Z˛ycie raz pierwszy pojawil sieł 3,5 miliarda lat. Pierwsze cywilizacje pojawily sieł w IV tysiałcleciu pne Wszystkie trzy sfery sał wspólistniejał w obecnym czasie.

Oznacza to, z˛e oprócz jej zawarcia, wiele historii w kaz˛dym obszarze Big Historia sklada sieł z wydarzen´ z odleglej przeszlos´ci.Gawełdziarz nie z˛yli w tamtych czasach, a zatem nie byla osobis´cie dos´wiadczyc´ wydarzen´. Jak wiełc jest narratorem Big Historii wiem co mialo miejsce w przeszlos´ci i które wydarzenia umies´cic´ w tej historii? Po prostu, nie moz˛emy powrócic´ do przeszlos´ci, aby zobaczyc´, co sieł stalo potem. Jednak chcemy byc´ historie oparte na faktach. Wydaje sieł, z˛e sprzecznos´c´.

Opowies´ci o Big Historii sał metaforycznie, jak klatek w filmie. Bierzemy migawek sceny w kolejnych punktach czasu i umies´cic´ je razem, aby stworzyc´ iluzjeł ruchu. Podobnie duz˛e historycy opisujał sytuacjeł na poczałtku, powiedziec´, co stalo sieł póz´niej, a nastełpnie dalej, i tak dalej, az˛ dojdziemy do obecnej sytuacji na kon´cu opowies´ci. Ale jak wiemy, rozpoczynajałce lub sytuacji, rzeczywis´cie, kaz˛dy z minionych wydarzen´ przed teraz´niejszos´ciał? Chyba przez˛ylis´my tych poprzednich czasach, to nie mamy bezpos´redniej wiedzy o nich.

Wielkie historycy polegac´ na nauce empirycznej dostarczenie tres´ci do ich opowies´ci. Nauka gromadzi te informacje z bezpos´redniej obserwacji natury. Natura jest obserwowany przez zmysly - widzenie, slyszenie, wałchanie, itp Sight moz˛e byc´ najwaz˛niejszy tryb obserwacji.Chodzi o to, jednakz˛e, z˛e obserwacja zawsze ma miejsce w chwili obecnej. To odbywa sieł w danym momencie w czasie, gdy obserwator jest skupienie uwagi na obiekt w s´wiecie przyrody i zobaczyc´ lub nagrywania.

Nie jest wiełc inna sprzecznos´c´: Big Historia opowiada historieł odbywajałcych sieł w okresie czasu. Musimy wiedziec´, szereg imprez, zarówno obecnych, jak i przeszlych, aby opowiedziec´ teł historieł. Jednak nauka empiryczna, z´ródlo historii, wie tylko to, co moz˛na zaobserwowac´ w teraz´niejszos´ci. Skałd to sieł w nim informacji o przeszlos´ci?

Wspólczesna nauka ma sposób zgadywania, co sieł stalo w ostatnich czasach z dowodów zebranych w teraz´niejszos´ci. Ale to mialo duz˛o czasu na naukeł, aby rozwijac´ techniki zgadywania dokladnie o takich rzeczach. Oznacza to, z˛e rok temu, zanim ta moz˛liwos´c´ zostala stworzona, nie nie mógl byc´ stworzenie w oparciu o historie, które inspirujał nauki pewnos´c´ w jego wiedzy, z˛e mamy dzisiaj. Innymi slowy, musimy miec´ lepsze instrumenty obserwacji, lepszych teorii i znacznie wiełkszej bazy informacji naukowej przed Big historia moz˛e stac´ sieł realnał dyscyplina.

Techniki obserwacji i analiz sał róz˛ne dla kaz˛dego z obszarów zawierajałcych Big historieł. Glówne obszary to: (1) rozwój bytu fizycznego (materii) w kosmosie, (2) rozwój z˛ycia na ziemi, i (3) rozwój cywilizacji opiera przemys´lana. Dziedzinie nauki udzielania informacji na kondygnacji w tych obszarach bełdzie: (1) astronomia, fizyka i chemia, (2) biologii i paleontologii, i (3) antropologii, archeologii i historii. Zastanówmy sieł chwileł, jak te róz˛ne dziedziny wiedzy pojawily.

Wiedza o kosmosie pochodzi glównie z obserwacji astronomicznych uzupelnione znanymi zasadami fizyki i chemii.Wyzwaniem jest pokonac´ ogromne róz˛nice czasu miełdzy wydarzeniami dotyczałcymi gwiazd i galaktyk i z˛ywotnos´c´ czlowieka. Nikt z nas nie bełdzie z˛yl wystarczajałco dlugo, by dos´wiadczyc´ znaczałce wydarzenia galaktyczne bezpos´rednio.Opowies´c´ o Wielkim Historii odbywa sieł przez miliardy lat. Jako jednostki, z˛yjemy tylko przez kilka dziesiełcioleci.

Niektóre wydarzenia astronomiczne nastałpic´ dos´c´ szybko. Na przyklad, obraca sieł po ziemi co dzien´ na jego osi. Ziemia obiega Slon´ce raz na rok. Ludzie indywidualnie dos´wiadczyc´ tych cykli, ale nie te wiełksze, majałce wplyw na powstanie slon´ca i ziemi, i innych takich podmiotów. Te wydarzenia stalo sieł zbyt wolno.

Dlatego wiedza astronomiczna poczałtkowo skladal sieł z tego, co moz˛na bezpos´rednio zaobserwowac´. Czlowiek prymitywny zorganizowane gwiazd w konstelacji sugerujałcych kontury zwierzałt. Niektóre "gwiazdy", które zmienily stanowiska w niebo nad tygodni lub miesiełcy póz´niej rozumie sieł planet w Ukladzie Slonecznym.

Astronomowie póz´niej nauczyl sieł oddzielac´ rodzajów promieniowania o dlugos´ci fali przychodzałcej. Dowiedzieli sieł, które elementy chemiczne wchlaniane niektórych rodzajów promieniowania, a które byly ich z´ród?em. Uznali, jak to wplywa na efekt Dopplera dlugos´ci fali sugerowac´ ruchy wzglełdne. Mimo to, taka wiedza opisana statyczny wszechs´wiat lub, co najmniej, obserwowany wszechs´wiat w pewnym momencie w czasie. Minełlo wiełcej i lepszej obserwacji i nowych technik analizy rozwijac´ obraz zmieniajałcego sieł s´wiata, który opowiada sieł historieł.

Na przyklad, diagram Hertzsprunga-Russella, który koreluje jasnos´ci danej gwiazdy (lub jasnos´c´) z jego temperatury powierzchni, stanowi postełp w tym kierunku.Zdecydowana wiełkszos´c´ gwiazd na wykresie wzdluz˛ ukos´nej linii spadkowej, która prowadzi z gwiazd z wysokich temperatur i duz˛ej jasnos´ci dla gwiazd o niskiej temperaturze i niskiej jasnos´ci. Sał to tak zwane "ciałgu glównego" gwiazdy. Stars wykres´lone wzdluz˛ tej linii sał na róz˛nych etapach ich cyklu z˛ycia, poniewaz˛ konwersji wodoru w hel i stopniowo zabraknie paliwa. Stars poza tym sekwencji, takich jak czerwone olbrzymy lub, z drugiej strony, biale karly stanowiał teł samał grupeł, w póz´niejszym etapie po wyczerpania.

Poprzez zrozumienie gwiazd w ten sposób astronomowie nie majał z˛yc´ miliardy lat niezbełdnych do oglałdania gwiazdy poruszac´ wzdluz˛ linii w kierunku niz˛szych temperatur i jasnos´ci. Muszał przestrzegac´ tylko szereg róz˛nych gwiazd reprezentujałcych róz˛ne fazy w cyklu z˛ycia gwiazd. Robert Carneiro nazywa to "metoda porównawcza". Wiele róz˛nych gwiazd obserwowane w róz˛nych etapach ich cyklu z˛ycia sugerujał, jak moz˛e rozwinałc´ sieł szczególnie gwiazda na miliony i miliardy lat. Z powodu róz˛nic czasowych, z˛aden z tym moz˛na zaobserwowac´ bezpos´rednio.

Teoria ciałgle rozszerzajałcym sieł Wszechs´wiecie pochodzi z realizacji astronoma Edwina Hubble'a, z˛e fakt, z˛e s´wiatlo ilustrujałcy przesuniełcie Dopplera w kierunku czerwonego kon´ca spektrum byl obecny we wszystkich czełs´ciach nieba oznaczalo, z˛e gwiazdy w wszystkich kierunkach poruszaly sieł od ziemi. To z kolei oznacza, z˛e zamiast ziemnych w okres´lonym kierunku, caly wszech sieł rozszerza. Jes´li wszechs´wiat rozszerza sieł, oznaczalo to takz˛e, z˛e wszechs´wiat byl kiedys´ znacznie mniejszy niz˛ obecnie jest. W rzeczywistos´ci, caly wszechs´wiat musi kiedys´ istniala w jednym miejscu przed "wielkiego wybuchu". Bardziej zaawansowane techniki obserwacji niedawno pozwolila nam zmierzyc´ kolejny ruch w czasie i przestrzeni z pewnał dokladnos´ciał.

Ziemia równiez˛ ulegla zmianom, poniewaz˛ zestalony jako organ orbicie slon´ca 4560000000 lat temu. Pierwotnie stopiony, jego powierzchnia nabyl skorupeł bazaltu i granitu skale. Cale kontynenty zmienily ksztalt i pozycjeł w czełs´ci skorupy zmienily. Geolodzy z wykorzystaniem technik datowania wełglowego na podstawie stawek rozpadu promieniotwórczego analizowac´ skaly w stanie s´ledzic´ te zmiany w czasie. Dlatego historia moz˛e byc´ poinformowani o tym, co dzialo sieł przez miliony lat, aby na ziemi, co obecnie jest. Pierwotnie, geologia mógl jedynie do identyfikacji róz˛nych rodzajów skal. Teraz moz˛e pomóc opowiedziec´ o rozwoju Ziemi.

Nauki biologiczne równiez˛ opracowany poza systemami klasyfikacji. Arystoteles i jego zwolennicy obserwowane typy dzikiego z˛ycia, które z róz˛nych regionów wojska Aleksandra Wielkiego odwiedzanych.Szwedzki naukowiec Carl Linneusz stworzyl system klasyfikacji gatunków ros´lin i zwierzałt, które sał stosowane do dzis´. Jednak to byl Karol Darwin, który opracowal i spopularyzowal ideeł gatunku rozwijajałcych sieł od poprzednich w dlugich okresach czasu. Homo sapiens, nasz gatunek, wyewoluowaly z naczelnych przodków, których potomkowie m.in. malpki.

Chociaz˛ przejs´cie od jednego gatunku do drugiego humanoidalnych nie zachodzi na naszych oczach, biologów i paleontologów rozpoznaje ciala charakterystycznych dla róz˛nego rodzaju naczelnych i moz˛e powiedziec´, który przyszedl wczes´niej lub póz´niej niz˛ inni. Cechy te sał ujmowane w szczałtkach kostnych odkryla w róz˛nych miejscach.Nowsza metoda z uz˛yciem z˛ywych okazów jest analiza DNA.

Historia kultury ludzkiej jest podzielona miełdzy prehistorycznych i historycznych czasach. Nasza wiedza o kulturze prehistorycznej w duz˛ej mierze opiera sieł na narzełdziach i innych artefaktów znalezionych w pobliz˛u ludzkich szczałtków. Dos´wiadczeni archeolodzy uznajał od projektowania obiektów, które ludzie je stworzyli i kiedy. Plemiennej dzis´ zapewniajał równiez˛ znajomos´c´ sposobów ich przodków. Podobien´stwa miełdzy slowami w kilku jełzykach oferujał wglałd w pochodzeniu i rozwoju samego jełzyka.

Jełzyk pisany jest kluczem do zdobywania wiedzy na temat wydarzen´ majałcych miejsce w czasach historycznych. Przez staroz˛ytnych skryptów, które zostaly deciphered mamy bezpos´rednie polałczenie, które przez˛yly, co ludzie mys´leli w odleglym czasie w przeszlos´ci. Nagrania wideo i sluchowe wykonane od 19 wieku dodac´ wymiar sensoryczny do wypowiedzi slownej. Historia zaczyna wystełpowac´ w czasie rzeczywistym.

Podsumowujałc, wspólczesna nauka stworzyla róz˛ne sposoby poznania tego, co dzialo sieł w przeszlos´ci karmic´ wielu róz˛norodnych opowies´ci o stworzeniu. Po Znane sał okres´lone zdarzenia mogał byc´ poskladane, w historii zsynchronizowany z ludzkim s´wiadomos´ci. Ale zanim wiarygodna opowies´c´ moz˛na powiedziec´, nauka musi zapewnic´ najlepsze dostełpne informacje dotyczałce imprez i wydarzen´ na drodze. Nowe pole Big Historia jest zatem zloz˛ony z nauki i opowies´c.

 

do: o ksiazce --- z powrotem do: Strona glówna --- do: cosmohistorian

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki  - Rosyjski    

COPYRIGHT 2014 THISTLEROSE publikacji - wszelkie prawa zastrzezone

http://www.bighistorysite.com/timehascomej.html