BigHistorySite.com

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

geri dön: Ana sayfa

 

I²kinci Konferans¦'nda William McGaughey taraf¦ndan sunulan A Kagš¦t
7 Agšustos 2014 tarihinde Uluslararas¦ Büyük Tarih Kurumu

 

"Es¸ikler ve tarihsel dönüm noktalar¦n¦n bir alternatif Görüntüle"

Bat¦ tarihi, dünya tarihi, ya da büyük geçmis¸ olsun - - zaman genis¸ bir dönemi kapsayan öyküsü tasar¦m¦n önemli bir yönü digšerinden hikayenin bir k¦sm¦n¦ bölmek sözde "dönüm noktas¦" özdes¸les¸me olacakt¦r. Böyle tarih yerine, belirli zamanlarda ders degšis¸ikligši, akan olaylar¦n tek bir desen takip degšil, aç¦kt¦r.

Büyük geçmis¸ insanlar onun hikayesi segmentli oldugšunu görebilirsiniz yeterince büyük olma avantaj¦na sahiptir. Y¦ld¦z olus¸umlar¦ gelis¸me desenleri canl¦ türlerin evriminde daha farkl¦d¦r. Tar¦m¦n gelis¸mesi, yazma, din ve ticari is¸letmelerin sistemleri, her öyküleri kendi türleri vard¦r.

Düzgün organize egšer deneyimleri bu genis¸ zamanda bir kaotik geçmis¸ini üretebilir. Büyük tarihçiler bu nedenle yeni kurumlar, yarat¦klar, ya da türleri ortaya ediliyor degšis¸im noktalar¦nda ar¦yoruz. Yeni s¸eyler olus¸turulacak için kos¸ullar¦n belirli setleri mevcut oldugšunda öyle. David Christian kos¸ullar¦ çok tek yönlü veya bas¸ka degšil, ancak nihai sonuç üretmek için gerekli olan ne aç¦s¦ndan "dogšru" oldugšunu, yani onlara "Goldilocks'un" kos¸ullar¦ çagš¦r¦r.

Ö rnegšin, insan¦n sadece s¦cakl¦k ve atmosfer bas¦nc¦nda belirli bir aral¦k içinde yas¸ayamaz. Biz Jüpiter veya Sirius veya bos¸ uzayda yas¸ayamaz. Günümüz dünya tam dogšru kos¸ullar¦ sagšlar. ---
Madde, yas¸am ve düs¸ünce: mevcut durum kadar lider deneyimleri s¸as¸¦rt¦c¦ çes¸itli mant¦kl¦ kendi giris¸imi varl¦gš¦n¦n üç ard¦s¸¦k tip hikayesi olarak Big History kabul etmek beni açm¦s¸t¦r. Bir tip bir d¦s¸ar¦ akar. Birlikte kar¦s¸¦k, onlar bizim günümüz dünyas¦n¦ içermektedir.

Benim müstakbel kitap, Varl¦k'¦n Trinity: Maddenin, Yas¸am ve Düs¸ünce bir kozmolojik Tarihi, onbir bölüm bu hikayeyi anlat¦yor. Her bölüm dönüm noktalar¦ bir dizi ile çerçeveli. Bana k¦saca özellikle ilgili ne göstermek için içindekiler tablo ile çal¦s¸t¦ral¦m.

I²lk bölümde fiziksel evrenin olus¸umuyla ilgilidir. Biz, Big Bang ile bas¸layan kozmik malzemelerden bulutlar¦ndan y¦ld¦zlar¦n olus¸umu ile devam agš¦r kimyasal elementler galaksilerin ve galaktik kümelerde, y¦ld¦zl¦ içerisinde üretilen, ve enerji ile birlikte, uzay¦n sürekli genis¸leme öngörülüyor ve önemi nas¦l aç¦klamak .

I²kinci bölüm, günes¸ sistemi ve toprak yarat¦l¦s¸¦. Onun hikayesi kronolojik ilk bölümün olaylar¦ takip ama önceki hikayenin bir mekansal alt kümesi ilgilidir degšildir. Bu hikayeyi anlatan, biz günes¸ ve gezegenler var Samanyolu galaksisinin küçük bir k¦sm¦na dikkat bizim odak daraltmak. Neden? Bu gezegenlerden biri, toprak, hayat¦n ç¦kmas¦d¦r öykünün sonraki bölümüne bir köprü sagšlar çünkü öyle. S¸imdiye kadar halen bildigšimiz gibi, toprak yas¸am¦n varoldugšu evrendeki tek yerdir.

Üçü ncü bölümde, daha sonra, hayat hikayesini anlat¦yor. Hayat fiziksel evrenin en içeren inorganik malzemelere göre daha farkl¦ olman¦n, yeni bir türüdür. Bu madde alemine aittir ama özel özelliklere sahiptir. Aralar¦nda bas¸, yas¸am ölüme dogšumdan olgunlas¸ma önde döngüsel bir model izler. Daha büyük ve daha karmas¸¦k organizmalar basit yas¸am formlar¦ndan bir evrimsel ilerleyis¸ini göstermektedir.

Dördüncü bölümde, belirli bir canl¦ türünün, Homo sapiens, kendi türlerinin evrimi hakk¦nda oldugšunu. Biz düs¸ünce hayat¦na maddeden açan bir hikaye anlat¦yorsun. Bizim standartlar¦na göre, Homo sapiens düs¸ünce yetenegšine sahip olan tek türdür. Bu nedenle, düs¸ünce karanl¦k ama önemli alan¦ içine ileriye Big History tas¸¦mak için bir yas¸am biçimi olarak türümüzün ortaya ç¦kmas¦ hikayeye ihtiyac¦m var.

Nerede bas¸lar düs¸ünce nedir? Bireysel insan deneyimi yas¸am olarak kendi beyninde fark¦ndal¦klar¦ ¦s¸¦lt¦l¦ ile bas¸lar. Bu fark¦ndal¦klar¦ konus¸ulan dili önceye gitmesine kars¸¦n, gelis¸tirilmesi ve biz olman¦n bir türü olarak tan¦yan bir noktaya düs¸ünce organize dilini al¦r.Bes¸inci bölüm, gelis¸iminin bu as¸amas¦nda düs¸ündüm aç¦klar.

Düs¸ünce insan beyninin içinde bir karanl¦k elektro-kimyasal is¸lem kalsayd¦, bu hak bir agšaç veya olacak bir hayvan¦n sindirim süreçleri akan özsuyu daha bas¸ka bir varolus¸ üçüncü sektör olarak kabul ediliyor olmayabilir. Bu dünyada bir nedensel ajan haline gelmis¸tir çünkü Ama düs¸ünce bu daha fazlad¦r. Teknoloji sayesinde, düs¸ünce düzenlemek ve fiziksel dünyada s¸eyler yaratmak mümkün. Hayat maddi var, bu nedenle düs¸ünce ürünleri yok. Biz Vladimir Vernadsky'nin terminolojisinde var, varolus¸un üç küre - jeosferin, biyosfer ve noosfer - s¦ras¦yla anlatan, inorganik madde, yas¸am ve insan düs¸üncesinin krall¦klar¦.

Yaklas¸¦k 5000 y¦l önce - - uygarl¦k dönemine gelindigšinde düs¸ünce yaz¦lm¦s¸ kelimelerle tercüme olur. Kendi ifadeleri bas¸kalar¦na tebligš edilebilir böylece daha dayan¦kl¦ formda düs¸ündüm koyar yazma. Sözel ve matematiksel iletis¸im yoluyla, bireysel deneyimi elde edilen bilgi yaz¦l¦ belgelerin bir birikimi somutlas¸an kolektif bilgi haline gelir. Bu ölçekte Bilgi masif ve derin yollarla dünyay¦ degšis¸tirir.

Ben kitab¦n 9'a bölümlerde 6 uygarl¦k dönemini kapsamaktad¦r. Varl¦gš¦n bir türü olarak düs¸ünce ilerlemesi üzerine odaklanm¦s¸, onun düzeni küresel bir topluma dogšru dagš¦n¦k insan topluluklar¦n¦n ilerlemesini göstermek egšilimindedir büyük tarihin digšer düzenleri farkl¦d¦r.

Ö rnegšin, tar¦m at¦n. Gelis¸inden insanl¦k tarihinde önemli bir k¦r¦lma noktas¦n¦ is¸aretlemek mu? Evet, ama düs¸ünce ilerleyen aç¦s¦ndan, insan türünün hikaye yapar. Tar¦m insan toplulugšunun besleyen bir devrimci ilerleme oldugšunu, ancak yeni bir form düs¸ünce koymak degšil. Ancak, canl¦lar insan düs¸üncesinin uygulamas¦n¦ göstermektedir etmez.

Büyük tarihi s¸emam¦n ile bir sorun biz kasten düs¸ünceyi gelis¸tirmeye çal¦s¸t¦gš¦n¦, bireyleri veya bunlardan gruplar¦ yok olmas¦d¦r. Ne var kurumsal yap¦lar içindeki oyunculuk insanlar¦n digšer çes¸itli amaçlarla, düs¸ünce tesadüfen gelis¸mis¸ oldugšu, güç kazan¦yor ile ilgili s¦k s¦k olanlar takip etmektir. Uygar toplumlar¦n tarihinin büyük farkl¦ güç arayanlar aras¦ndaki mücadeleler hakk¦nda.

Benim daha önceki kitap, Medeniyet Bes¸ Dönemleri, insan toplumunun temel kurumlar¦ gelis¸tirdik hale gelmis¸ hangi süreç tan¦mlam¦s¸t¦r. Toplumun güç çogšulcu yap¦s¦n¦ gelis¸tirmek için zamanla onlarla doldurur nas¦l söyler. Yani, ideografik yaz¦, alfabetik yaz¦, bask¦, elektronik kay¦t ve yay¦n - Ayr¦ca, her büyük kurulus¸ döneminin bas¸¦nda tan¦t¦lan bir iletis¸im teknolojisi ile ilgili anlat¦yor.

Hükümet, bölüm 6 odak, gelis¸tirmek için ilk kurum oldu. Sonra dünya dini geldi, Rönesans ile bas¸layan bölüm 7. odak, biz sonra ticari is¸letme ve laik egšitim toplumu ve kültürü egemen oldugšu bir dönem vard¦. Onlar¦n hikayesi bölüm 9, biz haber ve egšlence endüstrilerinin hikayesi var, Nihayet, 8. Bölümde anlat¦l¦yor. Bizim çagšdas¸ kültür çogšunlukla egšlence merkezli.

Benim kitab¦m o çes¸itli kurumlar¦n tarihini anlat¦yor. Yaklas¸¦k 3000 B.C. gelen ilk dönemi, I²sa'n¦n zaman¦nda etraf¦nda, hükümet ve siyasi imparatorluklar¦n ortaya ç¦kmas¦ üzerine odaklanm¦s¸t¦r. Ard¦ndan, yaklas¸¦k MS 1500 y¦l¦na kadar Mesih'in zaman, dini kurumlar tarihin odak noktas¦ haline geldi. Toplumu yöneten hükümet ile is¸birligši kurulmus¸ gibi güçlü kurumlar¦ olma - Budizm, H¦ristiyanl¦k ve I²slam - Biz üç dünya dinleri vard¦.

14. ve 15. yüzy¦llarda I²talyan Rönesans dogša bilimleri de dahil olmak üzere, insanc¦l ve laik ç¦karlar¦, uzakta dinden dikkat kaymas¦ getirdi. Ticari ve egšitim kurumlar¦ önümüzdeki dört ya da bes¸ yüz y¦l boyunca egemen oldu. I. Dünya Savas¸¦, egšlence endüstrisi ç¦kard¦ sonra sonra, yeni iletis¸im teknolojilerinin körükledigši.Hareket görüntü ve ses-kay¦t sanayilere ek olarak, radyo istasyonlar¦ egšlence programlar¦ yay¦nlamaya bas¸lam¦s¸t¦r.20. yüzy¦l¦n ortalar¦nda, televizyon agšlar¦ olus¸mus¸tur.

S¸imdi, 21. yüzy¦l¦n bas¸lar¦nda, haber ve egšlence endüstrileri - özellikle büyük televizyon agšlar¦ - onlar¦n avantajlar¦n¦ kaybetmeye bas¸l¦yor. Bilgisayarlar toplumu degšis¸iyor. Bölüm 10 o sanayinin hikayesini anlat¦yor. Son olarak, bölüm 11, biz bilgisayar teknolojisi, insan zihnini kopyalayan noktas¦na ilerleme olacagš¦n¦ tahmin ediyoruz.Yapay zeka ürünleri ve robotik kendilerini düs¸ünme yetenegšine sahip insan düs¸üncesi taraf¦ndan olus¸turulan makinelerdir. Onlar insan taraf¦ndan bak¦m sabr¦n¦n kurtulmus¸ kadar Ama onlar hayat¦n özelliklerini kabul etmeyecektir.

Big Tarihin dönüm noktalar¦ yerles¸tirmek nerede olacagš¦n¦ k¦saca budur. Uygar zamanlarda tarihin dört dönemini iletis¸im teknolojilerinin ve toplumda önemli kurumlar taraf¦ndan tan¦mlan¦r. Ama Büyük Tarih, bu daha büyük. Biz insan toplumlar¦ veya tarihsel süreç gelis¸mis¸ düs¸üncesi vard¦r nas¦l gibi iletis¸im modlar¦ gibi ilgilenmiyor. Uygar zamanlarda, düs¸ünce tüm insan ¦rk¦n¦n eris¸ilebilir bir bilgi karmas¸¦k bir hale gelmis¸tir. ---
Bu hikayeyi anlatan, ben bir segment ve bölümlere bas¸ka içine 8 ve 9 içine bölüm 6 ve 7 çökerdi. Onlar¦n olaylar M.Ö. 3000 aras¦ndaki dönemde, s¦ras¦yla gerçekles¸ecek 1500 AD ve kez MS 1500 ile 2000 AD aras¦ndaki dönemde biz bilgisayarlar¦ göz ard¦ edilir ve onlardan ne gelebilir olmak.

Neden iki dönem halinde uygarl¦k tarihini bölmek? Olsun ideografik ya da alfabetik komut dosyalar¦nda - hikaye bölümlerde 6 ve 7 endis¸eleri yaz¦l¦ metinlerde bilginin üretiminde söyledi.Metinler kendilerini fiziksel dünya üzerinde çok az etkisi vard¦r. Öte yandan, hikaye makineleri biçiminde bölüm 8 ve 9 kabul bilgide söyledi. Makineleri daha büyük fiziksel etkisi vard¦r.

Büyük tarihçileri s¦k s¦k Big History bir es¸ik ile ilis¸kili bir olay olarak insanl¦gš¦n "kolektif ögšrenme" cite. Yani yaz¦l¦ ve bas¦l¦ metinler dogšrudur.Kolektif ögšrenme, bu metinlerde somutlas¸an. Artan bir s¸ekilde, bununla birlikte, toplu ögšrenme makineleri formunda fiziksel nesnelerde somutlas¸an olur. Burada düs¸ünme zaten yap¦lm¦s¸t¦r. Bu, makinenin bulus¸a ve tasar¦m yap¦land¦r¦lm¦s¸t¦r. Bu yarat¦lm¦s¸ ne görmek için bir âlim almaz.Dünyada makinenin varl¦gš¦ aç¦kt¦r.

Dünya tarihinin üçüncü ve dördüncü dönemini ilk iki farkl¦ olmas¦n¦n nedeni budur.Makine yas¸¦ Rönesans ile bas¸lad¦. Leonardo da Vinci, makineleri, müzmin bir mucit düs¸ünün.Okyanuslar¦ geçilen ve Avrupal¦lar yerli halklar¦ bast¦rmak için kullan¦lan tüfek Portekizli yelkenli gemilerin düs¸ünün.Denizden üretim ve geri ödemelerine arazi için bir güç kaynagš¦ haline Hollandal¦ rüzgar degširmenleri düs¸ünün. James Watt'¦n buhar motoru düs¸ünün, ve demiryollar¦, uçaklar ve otomobiller. Uzun süre insan dikkatlerini çeken televizyon düs¸ünün. Makine insan kültürünün hakim geldi tüm bunlar son y¦llarda ortaya ç¦kt¦.

Bir dalga gibi hareket - - fiziksel dünya ile daha fazla ve angajman az devletler aras¦ndaki dalgalanma düs¸ünülen ilerleme neden biz burada iki dönem halinde dünya tarihinin 5000 y¦ll¦k bölünmüs¸ olsa da, tarihin bir ritim vard¦r. Dünyevi etkisi ve zihin yas¸ayan görüntüler ve düs¸ünceler içine gerileme dönemi art¦r¦lmas¦na yönelik önceden bir süresi vard¦r. Bize ayr¦ ayr¦ iki dönemlerini düs¸ünelim.

Dünya tarihinin ilk üç bin y¦ld¦r, medeniyetler hükümetlerin yönde s¸ekillenmeye bas¸lam¦s¸t¦.Hükümet merkezli çagšda, bu tür piramit mezarlar, büyük duvarlar, yollar, kanallar, saraylar ve deniz limanlar¦ gibi büyük an¦tlar krallar¦ taraf¦ndan ins¸a edildi.

Ard¦ndan önümüzdeki bes¸ yüz y¦l içinde, din endis¸eleri farkl¦ bir dizi ile ön plana ç¦kt¦.Din merkezli çagšda, bilim adamlar¦ dogšal dünyada ilgi olmaktan. Onlar¦n dikkat dini fikirlerin, kutsal metinler ve keyifli bir ahiret umudu döndü. Görünmeyen s¸eyler görülebilir ne üzerinde önceligše ald¦.

Ayn¦ s¸ekilde, son bes¸ yüz y¦ld¦r, Rönesans dünyas¦n¦ kes¸fetme bir yas¸ bas¸latt¦. Ressamlar ve heykeltras¸lar insan vücudunda güzelligši kes¸fetti. Navigatörler yeryüzünde uzak yerlere ziyaret etti. Teolojik anlas¸mazl¦klar yat¦s¸m¦s¸ gibi, Avrupal¦ ayd¦nlar yine dogša bilimleri ilgilenmeye bas¸lad¦. Onlardan elde Teknolojileri ticari ürünler olurken. Bu dünya ile artan nis¸an dönemi oldu.

Popüler egšlence ile ilgili yapay bir dünyan¦n içine çekilirken 20. yüzy¦lda ise, insanl¦k bu tür s¸eylere ilgi kaybetti. Onun gerçeklik insan akl¦n¦n hos¸ edildi duyusal görüntüleri teybe veya diskete kaydedilmis¸ ve radyo veya televizyon yay¦nlar¦nda iletilen, olus¸uyordu.

Ama s¸imdi bas¸ka bir malzeme önceden zaman¦d¦r.Bilgisayar sadece bas¸ka bir elektronik cihaz degšil. Bu sadece kay¦t veya yay¦n görüntüleri etmez. Bunun yerine, bu makine insan beyninin yapt¦gš¦ gibi bilgileri is¸ler. Ak¦ll¦ makinelerin teknoloji gelis¸tirmeye h¦zla devam ediyor.

Benim s¸emada, Büyük Tarih ak¦s¸ yapay zeka ve robotlar¦n gelis¸tirilmesi insan kültürünün gyrations geçiyor. Medeniyet dördüncü çagš¦ içe dönük olmas¦na ragšmen, elektrik ve elektronik kullan¦m¦ o insan akl¦n¦ taklit olabilir noktaya teknoloji getirdi. Bir canl¦ türü, Homo sapiens, yak¦nda ekonomik ve digšer alanlarda makineler taraf¦ndan kendisini degšis¸tirme kapasitesine sahip olabilir.

Geçmis¸ ak¦m aç¦kt¦r. I²lk sonra, mesele geldi hayat geldi ve nihayet düs¸ündüm. I²lk insan türünün beyinde ortaya ç¦kt¦ düs¸ündüm. Sonra yaz¦l¦ olarak kuruldu. Sonra metaller ve yaz¦l¦ bilginin ins¸a makineleri somutlas¸an oldu. Ve nihayet makineleri kendi bilgi üretecek. Onlar bizim gibi, yarat¦klar düs¸ünme olacak.

 

için: kitap hakk?nda --- geri dön: Ana sayfa --- için: zamani geldi

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca - Rus      

 

TELIF HAKKI 2014 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
http://www.bighistorysite.com/IBHApaperi.html