BigHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

z powrotem do: Strona glówna

 

Referat przedstawiony przez Williama McGaughey na II Konferencji
Miełdzynarodowego Stowarzyszenia na Big Historia 07 sierpnia 201
4

 

"Alternatywna Zobacz progów i historycznych punktów zwrotnych"

W kaz˛dej historii obejmujałce szeroki okres czasu - czy to western historia, historia s´wiata, czy duz˛e historiał - waz˛nym aspektem projektu bełdzie okres´lenie tzw "punktów zwrotnych", które dzielał jednał czełs´c´ historii z innej. To oczywiste, z˛e taka historia nie stosuje jednolitego wzorca zdarzen´ plynałcych, ale zamiast tego, zmienia kurs w okres´lonych godzinach.

Wielki historia ma teł zaleteł, z˛e sał na tyle duz˛e, z˛e ludzie mogał zobaczyc´, z˛e jego historia jest podzielony. Wzorce rozwoju formacji gwiazd sał inne niz˛ te, w ewolucji gatunków z˛yjałcych.Rozwój rolnictwa, systemy pis´mie, religii i przedsiełbiorstw handlowych majał swoje w?asne rodzaje opowies´ci.

Ten szeroki zakres dos´wiadczen´ moz˛e równiez˛ produkowac´ chaotycznał historieł, jes´li nie sał odpowiednio zorganizowane. Historycy sał wiełc duz˛e patrzałc na punkty zmiany gdy nowe instytucje, stworzenia, lub typy sał wylaniajał. To jest, gdy istniejał konkretne zestawy warunków dla nowych rzeczy, które majał byc´ utworzone. David Christian nazywa ich warunki "Zlotowlosa", co oznacza, z˛e warunki nie sał zbyt wiele taki czy inny sposób, ale sał "w sam raz" w kategoriach tego, co jest potrzebne do wytworzenia efektu kon´cowego.

Na przyklad, ludzie, moz˛e z˛yc´ w pewnym zakresie temperatury i cis´nienia atmosferycznego. Nie moz˛emy z˛yc´ na Jowiszu lub na Syriusza lub w pustej przestrzeni. Dzisiejsza ziemia zapewnia dokladnie odpowiednie warunki.

Moja wlasna próba sensu tej osza?amiajałcej róz˛nych dos´wiadczen´, które doprowadzily do obecnej sytuacji doprowadzily mnie do uznania Big historieł jako historieł trzech kolejnych rodzajów bytu: materii, z˛ycia i mys´lenia. Jeden typ wyplywa z drugiego. Miesza sieł ze sobał, stanowiał one nasz obecny s´wiat.

Mój przyszly ksiałz˛ki, Trinity bytu: kosmologiczna Historia materii, z˛ycia i mys´li, opowiada teł historieł w jedenastu rozdzialach. Kaz˛dy rozdzial jest sformu?owane przez zestaw punktów zwrotnych. Pozwoleł sobie pokrótce uruchomic´ poprzez spis tres´ci, aby zobaczyc´, co jest szczególnie zaangaz˛owany.

Pierwszy rozdzial dotyczy utworzenia fizycznego wszechs´wiata. Zaczynamy od Wielkiego Wybuchu, kontynuowac´ tworzenie gwiazd z obloków materialów kosmicznych, wyjas´nic´, jak ciełz˛sze pierwiastki chemiczne powstale w gwiazdy, i wyobrazic´ sobie kontynuacjeł ekspansji przestrzeni, wraz z jego energii i materii, w galaktyk i gromad galaktyk.

Rozdzial drugi jest o powstaniu Ukladu Slonecznego i Ziemi. Jego historia nie chronologicznie s´ledzic´ wydarzenia z pierwszego rozdzialu, ale dotyczy przestrzennego podzbiór wczes´niejszej historii. Opowiadajałc teł historieł, moz˛emy zawełzic´ nasze skupienie uwagi na niewielkał czełs´c´ Drogi Mlecznej, gdzie slon´ce i jego planety istniejał. Dlaczego? To dlatego, z˛e jeden z tych planet, ziemi, stanowi pomost do kolejnej czełs´ci tej historii, która jest pojawienie sieł z˛ycia. Zakresie, w jakim my obecnie wiemy, z˛e ziemia jest jedynym miejscem we wszechs´wiecie, gdzie istnieje z˛ycie.

Trzeci rozdzial, a nastełpnie, opowiada historieł z˛ycia. Z˛ycie jest nowy rodzaj bytu, inne niz˛ materialy nieorganiczne zawierajałce wiełkszos´c´ fizycznego wszechs´wiata. To nalez˛y do sfery materii, ale ma specjalne wlas´ciwos´ci. Najwaz˛niejszym z nich, z˛ycie nastełpuje cyklicznie wiodałcał od urodzenia do dojrzalos´ci do s´mierci. To pokazuje ewolucyjny postełp od prostych form z˛ycia na wiełkszych i bardziej zloz˛onych organizmów.

Rozdzial czwarty jest o ewolucji poszczególnych gatunków z˛ycia, Homo sapiens, naszego gatunku. Jestes´my opowiadajałc historieł, która prowadzi do z˛ycia z materii do mys´lenia. Wedlug naszych standardów, Homo sapiens jest jedynym gatunkiem, który jest zdolny do mys´lenia. Dlatego musimy historieł powstania naszego gatunku jako formy z˛ycia, aby przejs´c´ do przodu Big mrocznej historii, ale waz˛nej dziedziny mys´li za.

Gdzie mys´li zaczałc´? Zaczyna sieł polyskujałcymi awarenesses wewnałtrz mózgu, jak poszczególnych ludzi dos´wiadczenia z˛ycia. Chociaz˛ te awarenesses poprzedzajał jełzyk mówiony, zajmuje jełzyk rozwijac´ i organizowac´ mys´li do punktu, z˛e moz˛emy rozpoznac´ go jako rodzaj bytu.Rozdzial piałty opisuje mys´li na tym etapie jego rozwoju.

Jes´li mys´l pozostawal niejasny proces elektro-chemicznej w mózgu czlowieka, to nie moz˛e byc´ uznane za zaslugi trzeciego sektora z istnienia bardziej niz˛ soku plynałcego przez drzewa lub procesów trawiennych zwierzełcia bełdzie. Jednak mys´l bardziej niz˛ to, poniewaz˛ sta?o sieł przyczynał zgonów na s´wiecie. Dziełki technologii, mys´l jest w stanie zorganizowac´ i tworzyc´ rzeczy w s´wiecie fizycznym. Jak istnieje z˛ycie istotnie, tak jak produkty mys´li. Mamy, w terminologii Wladimira Vernadsky za trzy sfery istnienia - geosferze, biosfery i noosfery - opisujałce, odpowiednio, sfery materii nieorganicznej, z˛ycia i mys´li ludzkiej.

Kiedy dochodzimy do okresu cywilizacji - okolo 5000 lat temu - mys´li zostaje przetlumaczony na slowo pisane. Pisanie puts przemys´lane w bardziej trwalej formie, wiełc jego wyraz˛enia mogał byc´ przekazywane do innych. Dziełki komunikacji werbalnej i matematycznej, wiedza zdobyta od indywidualnego dos´wiadczenia staje sieł zbiorowa wiedza zawarta w nagromadzenia dokumentów pisemnych. Wiedza w tej skali zmienia s´wiat w masywnych i g?ełboki sposób.

I obejmuje okres cywilizacji w rozdzialach od 6 do 9 mojej ksiałz˛ki. Koncentruje sieł na rozwoju mys´li jako rodzaj bytu, jego program róz˛ni sieł od innych systemów o duz˛ej historii, które majał tendencjeł, aby pokazac´ postełp rozproszonych spolecznos´ciach ludzkich w kierunku spoleczen´stwa globalnego.

Wez´ rolnictwa, na przyklad. Czy jej przyjazd stanowil zasadniczy punkt zalamania w historii ludzkos´ci? Tak, to sieł dzieje w historii gatunku ludzkiego, ale nie z punktu widzenia postełpu mys´li. Rolnictwo to rewolucyjny postełp w ludzkiej spo?ecznos´ci karmienia ale nie umies´cic´ mys´li w nowej formie. To jednak, ilustrujał zastosowanie ludzkiej mys´li do z˛ywych stworzen´.

Problem z moim systemem wielkiego historii jest to, z˛e nie mamy osoby lub grupy z nich, celowo starajałc sieł awansowac´ mys´l. Co mamy to ludzie dzialajałcy w ramach struktur instytucjonalnych do realizacji wielu innych celów, czełsto te dotyczał zdobywania wladzy, w którym mys´l jest zaawansowana przypadkowo.Historia cywilizowanych spoleczen´stw jest w duz˛ej mierze o zmaganiach miełdzy róz˛nymi poszukujałcych mocy.

Moja wczes´niejsza ksiałz˛ka, Piełc´ epok cywilizacji, opisany proces, w którym glówne instytucje spoleczen´stwa ludzkiego majał zostac´ opracowane. Opowiada, jak spoleczen´stwo wypelnia sieł z nimi w czasie rozwijania pluralistycznej struktury wladzy. Wyjas´nia równiez˛, jak kaz˛da duz˛a instytucja jest zwiałzana z wprowadzonym na poczałtku okresu technologii komunikacyjnej - mianowicie ideograficznego pisania, pisania, drukowania alfabetycznym, elektronicznej rejestracji i nadawania.

Rzałd, celem rozdziale 6, byl pierwszał instytucjał rozwijac´. Potem przyszedl s´wiat religii, celem rozdziale 7. Poczałwszy od renesansu, my wtedy mielis´my okres, w którym przedsiełbiorstwo handlowe i edukacja s´wiecka zdominowala spoleczen´stwa i jego kultury. Ich historia jest opowiedziana w rozdziale 8. Wreszcie, w rozdziale 9, mamy historieł wiadomos´ci i przemyslu rozrywkowego. Nasza wspólczesna kultura koncentruje sieł glównie na rozrywkeł.

Moja ksiałz˛ka opowiada historieł tych róz˛nych instytucji. Pierwszy okres, od okolo 3000 rpne sieł w czasach Chrystusa, koncentrowala sieł na rzałd i powstanie imperiów politycznych. Potem, od czasów Chrystusa az˛ do okolo 1500 AD, instytucje religijne staly sieł glównym przedmiotem historii. Mielis´my trzy s´wiatowe religie - buddyzmu, chrzes´cijan´stwa i islamu - staje ustanowione jako potełz˛ne instytucje wspólpracujałce z rzałdu do rzałdzenia spoleczen´stwem.

Wloski renesans w 14 i 15 wieku naszej ery przyniósl przesuniełcie uwagi od religii humanistycznych i s´wieckich interesów, w tym nauk przyrodniczych. Instytucji komercyjnych i edukacyjnych stal dominujałcy przez nastełpne cztery lub piełc´ sto lat. Nastełpnie, po I wojnie s´wiatowej, przemysl rozrywki wystartowal, napełdzany przez nowe technologie komunikacyjne. Oprócz filmów kinowych i przemyslu do rejestracji dz´wiełku, stacje radiowe zaczełly nadawac´ programy rozrywkowe. W polowie 20 wieku, powstaly sieci telewizyjne.

Teraz, na poczałtku 21 wieku, informacja i rozrywka przemyslowa - zwlaszcza duz˛e sieci telewizyjne - zaczynajał tracic´ przewageł. Komputery zmieniajał spoleczen´stwo. Rozdzia? 10 opowiada historieł tego przemyslu. Wreszcie, w rozdziale 11, spodziewamy sieł, z˛e technologia komputerowa bełdzie przejs´c´ do punktu replikacji ludzkiego umyslu. Produkty sztucznej inteligencji i robotyki to maszyny stworzone przez ludzkał mys´l, z˛e same sał zdolne do mys´lenia. Ale dopóki nie zostanał uwolnieni od uwiełzi utrzymania przez czlowieka, nie bełdał zak?adac´ atrybuty z˛ycia.

To w skrócie jest gdzie chcialbym umies´cic´ punkty zwrotne Big Historii. Cztery epoki historii w cywilizowanych czasach okres´la technologii komunikacyjnych i najwaz˛niejszych instytucji w spoleczen´stwie. Ale Big Historia jest wiełkszy niz˛ ten. Nie sał zainteresowani w spoleczen´stwach ludzkich lub s´rodkami komunikacji, jak w jaki sposób proces historyczny ma zaawansowanał mys´l. W cywilizowanych czasach, mys´l staje sieł kompleks wiedzy dostełpnej dla calej ludzkos´ci.

Opowiadajałc teł historieł, chcialbym zwinałc´ rozdzialy 6 i 7 do jednego segmentu oraz w rozdzialach 8 i 9 do innego. Ich imprezy odbywajał sieł, odpowiednio, w okresie miełdzy 3000 pne i 1500 AD w okresie miełdzy 1500 a 2000 AD AD na razie, jestes´my ignorowanie komputerów i co moz˛e sieł z nimi.

Dlaczego podzielic´ historieł cywilizacji na dwa okresy? Historia opowiedziana w rozdzialach 6 i 7 dotyczy produkcji wiedzy w tekstach pisanych - czy to w skryptach ideograficzne lub alfabetu. Teksty sieł miec´ niewielki wplyw na s´wiat fizyczny. Z drugiej strony, historia powiedziano w rozdzialy 8 i 9 dotyczy wiedzy w postaci maszyn. Maszyny majał wiełkszy wplyw fizyczny.

Wielkie historycy czełsto cytujał "zbiorowego uczenia sieł" ludzkos´ci jako zdarzenie zwiałzane z progiem Wielkiej Historii. To prawda z tekstów pisanych i drukowanych.Zbiorowa nauka jest zawarta w tych tekstach. Coraz czełs´ciej jednak, nauka staje sieł zbiorowe zawarte w obiektach fizycznych w postaci maszyn. Tutaj mys´lenie zosta?o juz˛ zrobione. Jest on realizowany zgodnie z wynalazkiem i konstrukcji urzałdzenia. Nie ma uczonego, aby zobaczyc´ to, co zostalo stworzone. Obecnos´c´ urzałdzenia na s´wiecie jest oczywiste.

Dlatego trzeci i czwarty epok historii s´wiata sał inne niz˛ w dwóch pierwszych.Wiek maszyna rozpoczełla renesansu. Pomys´l o Leonardo da Vinci, z niestrudzony wynalazca maszyny. Pomys´l o portugalskich z˛aglowców, z˛e ruch oceanów oraz o muszkietów, z˛e Europejczycy uz˛ywanych do opanowania rdzennej. Pomys´l o holenderskich wiatraków, które sta?y sieł z´ródlem mocy dla produkcji i rekultywacji terenów z morza. Pomys´l o silnik parowy Jamesa Watta i kolei, samolotów i samochodów. Pomys´l telewizora komendanta ludzkiej uwagi na dlugie okresy czasu. Te wszystkie doszlo w ostatnich latach, gdy maszyny zdominowaly kultureł ludzkał.

Mimo, z˛e mamy tutaj podzielic´ 5000 lat historii s´wiata na dwa okresy, to jest rytm w historii - jak fala ruchu - to powoduje, z˛e postełp uwaz˛a sieł wahac´ miełdzy wiełkszym i mniejszym stanach zaangaz˛owania ze s´wiatem fizycznym. Jest to okres góry w kierunku zwiełkszenia wplywu i s´wiatowe okres regresu do zdjełc´ i pomyslów zamieszkujałcych umysl. Rozwaz˛my dwa okresy oddzielnie.

W pierwszych trzech tysiełcy lat historii s´wiata, cywilizacje byly nabiera ksztaltu w kierunku rzałdów. W czasach rzałdu skoncentrowane, wspaniale zabytki, takie jak piramidy, grobowce wielkich s´cian, dróg, kanalów, palaców i portów morskich zostaly zbudowane przez królów.

Nastełpnie w kolejnych piełtnastu stuleci religia doszly do glosu z innym zestawem problemów. W dobie religii-centered, uczeni przestali byc´ zainteresowani w s´wiecie przyrody. Ich uwageł zwróci? sieł do idei religijnych, s´wiełtych tekstów i perspektywał blogim z˛yciu pozagrobowym. Rzeczy niewidzialne mialy pierwszen´stwo nad tym, co moz˛e byc´ postrzegane.

Podobnie, w ciałgu ostatnich piełciu stuleci Renaissance rozpoczełla wiek odkrywania s´wiata. Malarze i rzez´biarze odkryl piełkno ludzkiego ciala. Nawigator odwiedzil odlegle miejsca na ziemi. Jak spory teologiczne ustałpily, intelektualis´ci europejscy ponownie zainteresowal sieł naukami przyrodniczymi. Technologie pochodzałce z nich zrodzil produktów handlowych. Byl to czas zwiełkszenia sprzełz˛enia z s´wiecie.

W 20 wieku, jednak ludzkos´c´ stracila zainteresowanie w takich rzeczach podczas odwrotu w sztucznym s´wiecie zwiałzanej popularnej rozrywki. Rzeczywistos´c´ sklada sieł z zmyslowych obrazów nagranych na tas´mie lub dysku, a transmitowane w programach radiowych lub telewizyjnych, które byly mile dla ludzkiego umyslu.

Ale teraz nadszedl czas na kolejny material wyprzedzeniem. Komputer nie jest po prostu kolejnym urzałdzeniem elektronicznym. To nie tylko nagrywac´ obrazy lub audycji. Zamiast tego, urzałdzenie przetwarza informacje tak jak ludzki mózg robi.Technologia inteligentnych maszyn nadal szybko poprawic´.

W moim systemie, przeplyw Big Historii biegnie przez gyrations ludzkiej kultury w rozwoju sztucznej inteligencji i robotów. Chociaz˛ czwarta epoka cywilizacji byl zapatrzony w siebie, jego wykorzystanie energii elektrycznej i elektroniki przyniósl technologii do tego stopnia, z˛e moz˛e replikowac´ ludzkiego umyslu. A z˛yjałcy gatunek, Homo sapiens, moz˛e wkrótce miec´ moz˛liwos´c´ zastełpowania sieł przez maszyny w obszarach gospodarczych i innych.

Przeplyw historii jest jasne. Pierwszy przyszedl sprawa, potem z˛ycie, i wreszcie pomys´lal. Mys´l pojawila sieł w mózgu ludzkiego gatunku. Nastełpnie zostal on ustawiony na pis´mie. Wtedy stalo sieł zawarte w komputerach zbudowanych z metali i pisemnej wiedzy. I wreszcie maszyny bełdał produkowac´ wlasnał wiedzeł. Stanał sieł mys´li stworzen´, tak jak my.

 

do: o ksiazce --- z powrotem do: Strona glówna --- do: nadszedl czas

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki  - Rosyjski    

COPYRIGHT 2014 THISTLEROSE publikacji - wszelkie prawa zastrzezone

http://www.bighistorysite.com/IBHApaperj.html