BigHistorySite.com

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

geri dön: Ana sayfa

 

Üçlü Varolus¸ üzerine Yans¦malar

William McGaughey taraf¦ndan

Ne "Üçlü Varl¦gš¦" ile kastedilen nedir? Bu konus¸ma yok sadece rakamd¦r. Dünyan¦n herhangi bir yerinde durmak ve ne gördügšünü söyle.

Sen, ilk malzeme varl¦gš¦n¦n dünyay¦ görmek. Sen ve yukar¦da gökyüzü alt¦nda toprak bak¦n. Dikkatinizi çekmek sonraki s¸ey hayat¦n belirtileri olabilir. Nerede durdugšunuzu bagšl¦, kos¸turup agšaçlar, otlar, ot, ve belki birkaç küçük hayvan olabilir. Canl¦lar: Bu ??varl¦k ikinci türüdür.Üçüncü tip belirli bir yas¸am biçimi, Homo sapiens, üretti ne olurdu. Bu, insan düs¸üncesinin yaratt¦gš¦ bir dünya olurdu. Bir s¸ehir cadde yak¦n¦nda duran, sen, binalar, çimento kald¦r¦m bkz is¸aretleri, trafik ¦s¸¦klar¦ ve baz¦ düs¸ünce kis¸ilerin tasarlanm¦s¸ ve onlar¦ yaratt¦gš¦ sürece orada olmazd¦ digšer nesneleri durdurmak olacakt¦r.

Ayn¦ resimde birlikte varolus¸un bu üç tip koymak için bir bilinç kaymas¦ alabilir: Hepsi fiziksel olarak var. Kendimiz de dahil olmak üzere canl¦lar, bir canl¦n¦n yas¸am döngüsü taraf¦ndan tan¦mlanan sonlu bir zaman döneminde de varl¦gš¦n¦. Düs¸ünce ürünleri maddi bir nesne olus¸turuldugšunda fiziksel olarak var geliyor. Ne Teknoloji dedigšimiz yap¦ ve bizim çes¸itli amaçlara hizmet makineleri kullanarak bir süreçtir. Uygar halklar her yerde ürünlerini görüyoruz.

Yani yas¸ad¦gš¦m¦z dünya birlikte, varl¦k üç oldukça farkl¦ türden olus¸ur gerçegšini derin bir nefes almak ve düs¸ünmek, varolus¸un kendi krall¦gš¦n¦ içermektedir.

S¸imdi bas¸ka bir s¸as¸¦rt¦c¦ gerçegši düs¸ünmek. Fiziksel varl¦k evrende var. Bu atomlar¦ ve hidrojen molekülleri ve digšer kimyasal elementler bulunmaktad¦r. Bu varolus¸ gezegen toprak uzan¦r. S¸imdiye kadar bildigšimiz gibi, ancak, toprak olma, digšer iki tür destekler tek yerdir.

S¸imdiye kadar bildigšimiz gibi, evrende bas¸ka bir yerde hayat yok. Hayat biz y¦ld¦zlarda ya da günes¸ sistemindeki digšer gezegenlerde veya uydular¦ mevcut degšil bildigšiniz gibi. Homo sapiens hayat¦n bir tür oldugšu için, düs¸ünce yeryüzünde kabugšunun bu ince tabaka ötesinde yerden gelmiyor.Ay'da veya gezegenler ya da insan göndermis¸ oldugšunuz d¦s¸¦nda y¦ld¦zl¦ hiç ak¦ll¦ca tasarlanm¦s¸ objeler var. Bu digšer yerlerde sadece ham fiziki varl¦gš¦ yoktur. Onun düzenleme fizik ve kimya kanunlar¦na tabidir.

Sen sadece bir an için düs¸ünmeye taraf¦ndan bir insan olarak keyfini benzersiz durumun fark¦nda olabilir. Bunu yap ve akla gelen bas¸ka hangi düs¸ünceler bak¦n. Bu kim ve nerede oldugšunuzu daha dikkatli olman¦za yard¦mc¦ olacakt¦r.

Ben tabii, insanl¦gš¦n hayat¦ da evrenin digšer bölgelerinde mevcut olabilecegši fikri onu büyülüyordu, biliyoruz. Biz herhangi bir ak¦ll¦ tepki olup olmad¦gš¦n¦ görmek için radyo sinyalleri gönderiyor. Belki uzayl¦lar ya da uzay uzayl¦lar zaten bizim gezegenimizi ziyaret etmis¸tir. Belki ABD hükümeti bu konuda bilen ve bunu bir s¦r olarak tutuyor. Ben bu tür sorulara hiçbir tav¦r alabilir ama sadece tart¦s¸mas¦z bilinen ne sopa.

Geri Üçlü Varolus¸un. Sen alg¦lanan ve olman¦n birbirinden farkl¦ üç çes¸it var oldugšunu gördükten sonra, çevrenizdeki dünyan¦n dogšas¦n¦ düs¸ünürken var. Bu dünya meselesi, yas¸am ve düs¸ünce bir biles¸ik oldugšunu. S¸imdi bu varl¦klar¦n her biri belirli bir zamanda ortaya ç¦kt¦gš¦n¦ biliyoruz. Matter, ilk önce hayat ve sonunda düs¸ündüm geldi.

Evren Big Bang olus¸turuldugšunda meselesi ilk ortaya ç¦kt¦. Life ilk basit prokaryotik hücrelerin s¸eklinde, on milyar y¦l sonra ortaya ç¦kmalar¦d¦r. Uygar halklar s¸eyler ins¸a etmeye bas¸lad¦ Düs¸ünce fiziksel nesneler gibi, insan bilinci ortaya ç¦kt¦ ve. Bu süreç bes¸ yüz y¦l önce, Rönesans döneminde yogšunlas¸t¦.

Bir yüzy¦l önce, bilim adamlar¦ fiziksel çevremizin üçlü dogšas¦n¦n fark¦na vard¦m. Onun ayr¦ bölümlerine verilen isimler "jeosfer", "biyosfer", ve "noosfer" idi. Avusturyal¦ bir jeolog, Edward Suess, ilk 1875 y¦l¦nda yay¦mland¦ Alps hakk¦nda yaz¦l¦ bir kitapta kelime "biyosfer" kullan¦lm¦s¸; canl¦lar¦n dwelled nerede yeryüzünde bölgenin o ince s¸erit oldu. Ancak, Rus jeolog ve kozmolojist, Vladimir Vernadsky 20. yüzy¦l¦n üçüncü on y¦l¦nda bu kavram¦ popüler. (Vernadsky bak¦n¦z.) Birlikte Pierre Teilhard de Chardin'in ile Vernadsky de Noosphere adland¦r¦lan, insan düs¸üncesinin bir alemin kavram¦n¦ gelis¸tirmis¸tir.

Bu varolus¸un bu üç krall¦klar¦ birlikte nas¦l çal¦s¸t¦gš¦n¦ incelemek için önemliydi. Jeoloji, toprak bir çal¦s¸ma, kimyasal süreçler ile bas¸lar ama hayat onun çevresine sahip oldugšu etkisi ile devam eder.Karbonifer dönemine bitkilerin s¦k¦s¸t¦r¦lm¦s¸ kal¦nt¦lar¦ olus¸ur ki, kömür, kaya türü, düs¸ünün. Kireçtas¸¦, bas¸ka kaya, kabuklu deniz canl¦lar¦n¦n art¦k kabuklar¦ olus¸ur. Kadar çok oksijen içermiyor olabilir Dünya'n¦n atmosferi suda alg ekstre yas¸am enerjisini etmemis¸ti.Dünyan¦n kimyasal kaynaklar¦n¦n üzerindeki hayat¦n etkisi büyük.

Ayn¦ hayat aç¦s¦ndan insan düs¸üncesinin yan¦ s¦ra at¦l kimyasallar¦n dogšrudur. Tar¦m teknolojileri sistematik insan için g¦da üretimini art¦rmak için bitki hayat sus¸lar¦ cins var. Evcil hayvanlar hayvan hayat kar¦s¸¦m¦ insan müdahalesi temsil eder.Dünyan¦n kara ve mineral kaynaklar¦ aç¦s¦ndan, biz tüm yerles¸im yerlerinde düs¸ünceli insan faaliyetinin bariz is¸aretleri görüyoruz. I²nsanogšlu, onun s¸is¸mis¸ nüfusa sahip, yapay bir yas¸am alan¦ haline yeryüzünün tüm yüzeyini çeviriyor.

Dogša bilimleri ve bu tür gelis¸meleri incelemek gerekir olabilir.Jeosfer, biyosfer ve noosferin bir çal¦s¸ma ama varl¦gš¦n¦ anlamak için yollar¦ndan biri oldugšunu ancak ak¦lda tutmak. Maddi nedeni, resmi nedeni, verimli nedeni ve son neden: Aristoteles dört nedenleri teori ileri. Oldugšu gibi dogšal bilimler s¸eyi incelemek. En malzeme ve resmi nedenleri kadar¦yla bu yaklas¸¦m¦n en yak¦n geldigšini söylüyorlar. Bu degšis¸iklik sonuçta nereye dogšru s¸ey, belki de, zamanla degšis¸ir ve nas¦l verimli ve son nedenleri, ancak, tarif. Bu sonsall¦k önermek de kozmoloji azlclk içeren, dogšal bilimlerin yerine tarihidir.

20. yüzy¦l¦n bas¸¦nda gördüm egšer 21. yüzy¦l¦n bas¸¦nda bir çal¦s¸ma disiplini olarak büyük tarihin dogšus¸unu gördü nedenle bu tür Vernadsky gibi bilim adamlar¦, bizim üçlü varl¦gš¦n¦n dogšas¦n¦ tarif. Gelis¸mis¸ bilim temeli üzerine bina gibi David H¦ristiyan gibi büyük tarihçiler dünya fiziksel varl¦gš¦, yas¸am ve insan kültürünün ard¦s¸¦k alemlerde nas¦l gelis¸tigšini aç¦klamak için bir hikaye olus¸turduk. Bu modern anlay¦s¸¦ besleyen yarat¦l¦s¸ hikayesi yeni bir türüdür. Kitap, Tarih Üçlü Varolus¸un, tabiri caizse, evrensel deneyimin üç "bölüm" üzerine özellikle üzerine hikaye anlatma odak koyar.

Son bir not: yas¸am ve insan medeniyet gibi dünyan¦n kara yüzeyinde bir tehlikeli bir küçük etki var, bu yüzden onun kolektif bilgelik adam yas¸ad¦gš¦ çevreyi korumak için dikkat etmezse onlar tahrip olabilir. Fiziksel varl¦gš¦ risk alt¦nda degšil ama digšer iki tipi vard¦r. Çok büyük tarihin hikayesi yas¸am ve insan düs¸ünce k¦r¦lgan bir durumda var ve tarihin kritik dönemi art¦k nas¦l aç¦klamak için uyar¦c¦ bir masal olsun.

 

için: kitap hakk?nda --- geri dön: Ana sayfa --- için: zamani geldi

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca - Rus      

 

TELIF HAKKI 2014 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
http://www.bighistorysite.com/reflectionsi.html