BigHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

z powrotem do: Strona glówna

 

Refleksje na Triple Istnienia

William McGaughey

Co rozumie sieł przez "Triple Istnienia"? To nie jest tylko metaforał. Stanałc´ w dowolnym miejscu na s´wiecie i powiedziec´ to, co widzisz.

Widzisz, po pierwsze, do s´wiata materialnego bytu. Widzisz ziemieł pod tobał i wyz˛ej nieba.Nastełpnał rzeczał, aby przyciałgnałc´ uwageł mogał byc´ oznaki z˛ycia. W zalez˛nos´ci od tego, gdzie stoisz, nie moz˛e byc´ drzew, chwastów, trawy, i moz˛e kilka malych zwierzełta biegajał. Jest to drugi rodzaj bytu: z˛ycie stworzen´.Trzeci typ, co byloby szczególnie forma z˛ycia, Homo sapiens, zostal wyprodukowany. Bylby to s´wiat stworzony przez ludzkał mys´l. Jes´li stoi w pobliz˛u ulicy miasta, zobaczymy budynki, chodnik cementowy, znaków STOP, sygnalizacji s´wietlnej i innych obiektów, które nie bylyby tam, chyba z˛e niektóre osoby mys´lałce zaprojektowane i stworzone im.

To moz˛e potrwac´ przesuniełcie s´wiadomos´ci umies´cic´ te trzy rodzaje istnienia w tym samym obrazie: Wszyscy istniec´ fizycznie. Z˛ywe stworzenia, w tym siebie, istnieje w czasie skon´czonym czasie okres´lonym przez cykl z˛ycia danego organizmu. Mys´l przychodzi istniec´ fizycznie, gdy jego produkty sał tworzone w obiekcie materialnym. Co technologii nazywamy to proces budowy i obs?ugi maszyn, aby sluz˛yc´ naszym róz˛ne cele. Cywilizowane narody zobaczyc´ swoje produkty na calym s´wiecie.

Wiełc wez´ g?ełboki oddech i kontemplowac´ to, z˛e s´wiat, w którym z˛yjemy, sklada sieł z trzech zupelnie róz˛nych typów jest, z˛e w polałczeniu, stanowiał wlasnał sfereł istnienia. ---
Teraz rozwaz˛ac´ inny zdumiewajałcy fakt. Istnieje byt fizyczny w calym kosmosie. Istnieje w atomów i czałsteczek wodoru i innych pierwiastków chemicznych. To istnienie rozciałga sieł na planecie Ziemi. O ile wiemy, jednak Ziemia jest jedynym miejscem, które obsluguje dwa inne rodzaje bytu.

O ile nam wiadomo, nie ma z˛ycia gdzie indziej we wszechs´wiecie. Z˛ycie, jak wiemy, nie istnieje w gwiazd lub nawet na innych planetach i ksiełz˛ycach w Ukladzie S?onecznym. I od Homo sapiens to gatunek z˛ycia, mys´li nie pochodzał z miejsc poza tał cienkał warstwał skorupy na powierzchni Ziemi. Brak inteligentnie zaprojektowane obiekty na Ksiełz˛ycu lub na planet lub gwiazd innych niz˛ te, które istoty ludzkie wyslana. Jest tylko surowe istnienie fizyczne w tych innych miejscach. Jego umowa podlega prawom fizyki i chemii.

Moz˛esz byc´ s´wiadomi wyjałtkowej sytuacji, z˛e mamy cieszyc´ jako ludzkich istot tylko mys´lałc o tym przez chwileł. Zrobic´ i zobaczyc´, jakie inne mys´li przychodzał do glowy. To pomoz˛e ci stac´ sieł bardziej s´wiadoma, kto i gdzie jestes´.

Zdajeł sobie spraweł, oczywis´cie, z˛e ludzkos´c´ jest zafascynowany ideał, z˛e z˛ycie moz˛e takz˛e wystełpowac´ w innych czełs´ciach s´wiata. Wysylamy sygnaly radiowe, aby zobaczyc´, czy jest jakakolwiek inteligentna odpowiedz´. Byc´ moz˛e istoty pozaziemskie lub kosmici juz˛ odwiedzil naszał planeteł. Moz˛e rzałd USA wie o tym i utrzymuje to w tajemnicy. Bioreł z˛adnego stanowiska w tych kwestiach, a jedynie trzymac´ sieł tego, co jest niewałtpliwie znane.

Powrót do Triple Istnienia. Masz postrzegane i kontemplowa? natureł s´wiata wokól siebie, widzałc, z˛e istnieje w trzech wyraz´nie róz˛nych rodzajów jest. Ten s´wiat jest zloz˛ony z materii, z˛ycia i mys´lenia. Obecnie, z˛e kaz˛da z tych istot pochodzi w okres´lonym czasie. Kwestiał by?o pierwsze, to z˛ycie, a wreszcie pomys´lal.

Sprawa po raz pierwszy pojawila sieł Wszechs´wiat powstal w Wielkim Wybuchu. Z˛ycie sieł na Ziemi dziesiełc´ miliardy lat póz´niej, najpierw w postaci prostych komórek prokariotycznych. Mys´l pojawila sieł w s´wiadomos´ci ludzi i, jak obiekty fizyczne, kiedy cywilizowane narody zaczełly budowac´ rzeczy. Proces ten zintensyfikowane w okresie renesansu piełc´set lat temu.

Sto lat temu, naukowcy us´wiadomili sobie trójstronnego charakteru naszego fizycznego otoczenia. Nazwy podane do jego poszczególnych czełs´ci byly "geosfery", "biosfera", i "Noosfera".Austriacki geolog Edward Suess, pierwszy uz˛yl slowa "biosfery" w ksiałz˛ce napisanej o Alpach, który zostal opublikowany w 1875 roku; bylo to, z˛e cienki skrawek terytorium na powierzchni ziemi, gdzie z˛ywe istoty mieszkal. Jednak rosyjski geolog i kosmolog, Wladimir Vernadsky spopularyzowal teł koncepcjeł w trzeciej dekadzie 20 wieku. (Patrz Vernadsky.) Razem z Pierre Teilhard de Chardin, Vernadsky opracowala równiez˛ koncepcjeł sfery ludzkiego mys´lenia, nazywany Noosfereł.

Waz˛ne bylo, aby zbadac´, jak te trzy sfery istnienia pracowali razem. Geologia, badanie ziemi, zaczyna z procesów chemicznych, ale nadal z efektu, z˛e z˛ycie ma w swoim otoczeniu. Uwaz˛ajał, z˛e wełgiel, rodzaj skaly, sklada sieł z skompresowanych szczałtków ros´lin z okresu karbonu. Wapien´, inny rock, utworzona jest z pozostalych muszli morskich stworzen´ luskane. Atmosfera ziemska nie moz˛e zawierac´ tyle tlenu nie z˛yje glonów wyodrełbnione energii z wody.Wplyw s´rodków chemicznych z˛ycia na Ziemi jest ogromna.

To samo jest prawdziwe w mys´li ludzkiej w stosunku do z˛ycia, jak równiez˛ obojełtne substancje chemiczne. Technologie rolnictwie systematycznie hodowane szczepy ros´lin w celu zwiełkszenia produkcji z˛ywnos´ci dla ludzi. Udomowione zwierzełta stanowiał interwencji czlowieka w mieszance z˛ycia zwierzałt. W odniesieniu do gruntów i mineralnych zasobów ziemi, widzimy wyraz´ne s´lady dzialalnos´ci czlowieka przemys´lany we wszystkich zamieszkalych miejscach. Ludzkos´c´, z jego spełcznienia populacji obraca sieł calał powierzchnieł ziemi w sztucznym s´rodowisku.

Nauki przyrodnicze mogał i powinny uczyc´ sieł takich zmian. Ale nalez˛y pamiełtac´, z˛e badanie geosfery, biosfery i noosfery jest tylko jeden ze sposobów, aby zrozumiec´ istnienie. Arystoteles wysunałl teorieł czterech przyczyn: przyczyna materialna, formalna przyczyna, przyczyna sprawcza i celowa. Nauki przyrodnicze studiowac´ rzeczy, jak to jest. Powiedzmy, z˛e materialne i formalne przyczyny sieł najbliz˛ej tego podejs´cia do wiedzy. Wydajne i ostateczne przyczyny, jednak opisac´, jak cos´ sieł zmienia w miareł uplywu czasu i, byc´ moz˛e, w przypadku, gdy zmiana ta jest ostatecznie na czele. To jest historia, a nie nauki przyrodnicze, zawierajałce równiez˛ smidgin kosmologii sugerowac´ celowos´c´.

Jes´li na poczałtku 20 wieku zobaczyl naukowcy jak Vernadsky opisac´ charakter naszej potrójnej egzystencji, wiełc poczałtek 21 wieku odnotowano pojawienie sieł wielkiej historii jako dyscypliny studiów. Budowanie na fundamencie zaawansowanej nauki, duz˛e historycy tacy jak David chrzes´cijanina stworzylis´my historieł opisac´, jak nasz s´wiat ewoluowal w kolejnych sferach egzystencji fizycznej, kultury i z˛ycia ludzkiego. Jest to nowy rodzaj tworzenia historii karmic´ naszał nowoczesnał wiedzeł.Ksiałz˛ka Historia Triple Istnienia, kladzie nacisk opowiadania szczególnie na na trzech "rozdzialy" powszechnego dos´wiadczenia, z˛e tak powiem.

Ostatnia uwaga: W z˛yciu i ludzkiej cywilizacji istniejał w domenie na niebezpiecznie malej powierzchni ziemi ziemi, wiełc mogał zostac´ zniszczone, jes´li czlowiek z jego małdros´ci zbiorowej nie dbac´, aby chronic´ s´rodowisko, w którym z˛yje. Istnienie fizyczne nie jest zagroz˛one, ale pozostale dwa typy. Wiełc historia wielkiej historii byc´ Przestroga, aby wyjas´nic´, jak z˛ycie i mys´l ludzka istnieje w stanie kruchej i krytyczny okres w historii jest teraz.

 

do: o ksiazce --- z powrotem do: Strona glówna --- do: nadszedl czas

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki  - Rosyjski   

COPYRIGHT 2014 THISTLEROSE publikacji - wszelkie prawa zastrzezone

http://www.bighistorysite.com/reflectionsj.html