WebSiteTranslations

 

Web sitesi Çeviriler

(translationsi.html)

TÜRK

 

Listesi su tüm web siteleri Baslangiçta William McGaughey tarafindan Ingilizce olarak yazilmis miydi. Bunlardan yarisi Böyle çevirmen Babelfish veya Google gibi bir Machine kullanarak diger dillere tercüme miydi. Yarim degil miydiniz. Bu sayfa William McGaughey oniki web sitelerinin tercüme durumunu bildirir. Bu baglantii her ana sayfa, çeviri görünür

 

Bu sayfa, Web Sitesi Çeviriler, çevrilmis

?ngilizce
Fransizca
Ispanyolca
Alman
Portekizce
Italyan
basitlestirilmis Çince
Endonezya
Lehçe
Hollandali
Rus

 

Söyledir olarak tercüme farkli kategoriler sunlardir:

(A) sadece Ingilizce
(B) Ingilizce + 5 diger diller (Fransizca, Ispanyolca, Almanca, Portekizce, Italyanca)
(C) Ingilizce + 10 diger diller (Fransizca, Ispanyolca, Almanca, Portekizce, Italyanca, basitlestirilmis Çince, Endonezce, Türkçe, Lehçe, Hollandaca)
(D) Ingilizce + 11 diger diller (Fransizca, Ispanyolca, Almanca, Portekizce, Italyanca, basitlestirilmis Çince, Endonezce, Türkçe, Lehçe, Hollandaca, Rusça)

Türk dili: 2006 y?l?nda, dünyada bu 22 en çok konu?ulan dili yapma Türk dünya çap?nda tahmini 63 milyon anadili vard?. 2007 y?l?nda anadili dünya nüfusunun pay?% 0,95 olmu?tur. Türk konu?anlar?n say?s? dünya çap?nda 63 milyon ki?i oldu.

Nerede bu bir resmi dildir: Bulgaristan (Kurdzhali ?l ve Güney ve Do?u Bulgaristan alanlar), K?br?s, Kuzey K?br?s, Türkiye Türk Cumhuriyeti

Kaynaklar:

Yerli Konu?mac?lar Say?s? Diller Wikipedia Listesi
Konu?mac?lar Toplam Say?s? Diller Wikipedia Listesi
Yerli Konu?mac?lar Say?s? (2005 Ethnologue) taraf?ndan Vistawide Top 30 Diller

 

Oniki web siteleri

1.http://www.billmcgaughey.com (tercüme diller kategori B)
2. http://www.bighistorysite.com (tercüme diller kategori D)
3.http://www.worldhistorysite.com (tercüme diller kategori C)
4.http://www.identityindependence.com (tercüme diller kategori B)
5.http://www.shorterworkweek.com (tercüme diller kategori B)
6.http://www.goldparty.org (tercüme diller kategori B)
7.http://www.landlordpolitics.com (tercüme diller kategori A)
8.http://www.newindependenceparty.org (tercüme diller kategori A)
9.http://www.newdignityparty.org (tercüme diller kategori A)
10.http://www.thistlerose.org (tercüme diller kategori A)
11. http://www.neonixonian.org (tercüme diller kategori A)
12. http://www.billforpresident.org (tercüme diller kategori A)

***** *** ***** *** ***** *** *****

Oniki web sitelerinin Bill McGaughey en setin k?sa bir aç?klama

A?a??daki dilli web siteleri ?unlard?r:

1. BillMcGaughey.com: Bu Bill McGaughey, web sitelerinin bu koleksiyonun yarat?c?s? ki?isel web sitesidir. Baz? ço?alt?lmas?, site 205 alt sayfalara ba?lant?lar içerir. Sayfalar?n baz?lar? McGaughey ailesi arka, Yaz?lar onun koleksiyonunun baz?, daha k?sa çal??ma saatleri savunan baz? baz? tarihin kitaplara bir ev sahibi olarak ya da çe?itli siyasi kampanyalara yapt??? kavgalar baz? ve baz? teorik ilgilendirmeyen di?er konularda çal??maktad?r. Bu yaz? gibi, Bill McGaughey Detroit alan?nda büyümü?, 75 ya??nda evli bir adam, Minneapolis-St Paul, Minnesota hayat?n?n en geçirdi. O bir Yale mezunu, 1964 s?n?ft?r.

2. bighistorysite.org: Bu web sitesi sunmak ve ba?l?kl? Bill McGaughey taraf?ndan ileriye dönük bir kitap aç?klamak için yarat?ld?: "Üçlü Varl???n?n Tarihi:. Madde, Hayat ve Dü?ünce" Bu "büyük tarih" alan?nda bir i?tir, bir Önsöz yazmaya Kabul etti Avustralyal? tarih profesörü David Christian öncülü?ünü. Fikir olman?n üç farkl? evrende var ve her bir hikaye anlatmak için olmas?d?r. Fiziksel evren 13.8 ya??nda. Hayat 3.5 milyar y?l önce bir yuvarlak yeryüzünde ç?kt?. Insan dü?üncesini somutla?t?ran Uygar toplumlar, yakla??k 6000 y?ld?r var olmu?tur. Her bir zaman periyodu o dünyam?z? olmak Came nas?l aç?klamaya yard?mc? anlatacak bir hikayesi vard?r. McGaughey önceki kitapta geli?tirilen kavramlar, Uygarl?k be? dönemini, insan topluluklar?n?n süre için geçerlidir. Bu sitede 19 ayr? Makaleler vard?r.

3.  worldhistorysite.com: 2000 y?l?nda yay?nlanan Bill McGaughey taraf?ndan bu kitap, "Medeniyet Be? dönemini", böyle bir hükümet, din, ticaret ve e?lence gibi toplumun temel kurumlar?n birbirini takip geli?imine odaklanarak uygar toplumun tarihidir. Y?llar geçtikçe, insan toplumlar? yeni kurumlar geli?tirilmi?tir olarak giderek daha karma??k hale gelmi?tir. ?leti?im teknolojisi, toplumun yeni tip geli?mesinde itici güçtür. Halen, bilgisayar insan societies.This web sitesine ?ekillenmesinde ilerleme kesme kenar?nda ise 105 ayr? sayfalar? içerir.

4. identityindependence.com: Bu genel anlamda bir Amerikal? olman?n aç?s?ndan hem de ki?isel kimlik ile ilgili bir web sitesidir. Kimlik ba??ms?zl?k fikri Baz? rolleri kabul olursa olsun toplumdaki bask?lar? kendi kimli?ini seçmek için olsun olmas?d?r. Ki?isel kimlik toplumumuzda beyaz erkekler için özel bir problem olmu?tur. McGughey Bu sitedeki Bu sorunun ba? hitap seçmi?tir. 93 ayr? sayfalar vard?r.

5. shorterworkweek.com: Bill McGaughey Amerika Birle?ik Devletleri'nde k?sa çal??ma saatleri Ba?armak için mevzuat uzun zamand?r savunucusu olmu?tur. O kendini yay?nlanan ba?l?kl? 1979 y?l?nda bu amaca destek veren bir kitap ve 1989 y?l?nda "1980'lerde bir k?sa i? haftas?", ba?ka bir yay?nlanan eski ABD Senatörü Eugene McCarthy ile coauthored, Praeger arac?l???yla "finansal olmayan iktisat Çal??ma k?sa Hours Örne?i ba?l?kl? Conyers tasar? kendisi taraf?ndan ve Minnesota küçük bir örgütün lideri olarak, hem i? süresini azaltmak için "O supportng mevzuatta 1989 y?l?nda aktif oldu. Bu çok dilli web sitesi 65 ayr? makaleler içerir.

6. goldparty.org: Bu web sitesi, 15 ayr? sayfalar? içeren, siyasi iktidar, siyasi partiler içinde güçlü bir ki?isel te?vikler geli?tirerek Elde edilebilir bir siyasi fantezi sunuyor. Özellikle, bireyler, siyasi i?i ve bir ki?i taraf?ndan "sahibi" nokta say?s? bir organizasyon içinde kendi oylama gücünü belirlemek olaca??n? noktalar? ?eklinde kredi verilecek. Tus, bir anti-plutocratic örgüt para e?itsiz sahip dayanan bir ekonomide istihdam te?vikleri ayn? tip kullan?larak olu?turulabilir OLAB?L?R.
 

A?a??daki web siteleri yaln?zca ?ngilizce olarak bulunmaktad?r.

7. landlordpolitics.com: Minneapolis bir ?ehir içi ev sahibi rolüyle yerel politik sava?lar at?ld?ktan Bill McGaughey karizmatik masa tenisçi öncülü?ünde, 1990'l? ve 2000'li y?llarda Minneapolis Mülkiyet Haklar? Eylem Komitesi üyesi oldu ve giri?imci Charlie Disney ad?nda. Kendisi daha sonra grubun e? lideri oldu. 197 ayr? sayfalar içeren bu web sitesi, onlar? 2001 y?l?nda ?ehir hükümet büyük bir de?i?ime sonuçlanan kar?? dü?man ?ehir Memurlar ve gruplara kar?? iki Decades bir süre içinde ev sahipleri bu grup taraf?ndan yürütülen çok say?da sava?lar anlat?lmaktad?r.

8. newindependenceparty.org: 2008 y?l?nda, Bill McGaughey Ba??ms?zl?k Partisi aday? olarak Minnesota 5. bölgesinde Kongresi için ko?tu. O 22,318 oy veya toplam 6.92% çeken Demokrat Keith Ellison ve Cumhuriyetçi Diken Davis Beyaz üçüncü s?rada tamamlad?. Bu web sitesi seçimi ve onun kampanyas?n?n aday?n anlat? ilgili pozisyon ka??tlar? içerir.

9. newdignityparty.org: yerel siyasette bir bozguna yeterli de?ilse, William McGaughey "Yeni Dignity Partisi" olarak adland?r?lan di?er iki erkek, hem Minneapolis ev sahipleri, bir kendine yaratt??? bilet üzerinde 2009 y?l?nda Minneapolis Belediye Ba?kan? için ko?tu. aç?kça ?rk konusunda a??r? toksisite bir ortamda beyaz insanlar için savunulan di?er ?eylerin yan? s?ra yapt??? kampanya,. ?lk kez "s?ralanm?? seçim oylama" kullanarak bir seçimde 27 di?er adaylara kar?? Ko?u, McGaughey besbelli sadece 230 oy çeken bir ?rkç? olarak rastlad?.

10. thistlerose.org: Bu Bill McGaughey ço?unlukla ka??t kapakl?, onun kitaplar?n? yay?nlamak için kulland??? Yay?nlar? Thistlerose roomates için web sitesidir. ba?l?klar?n baz?lar? ?unlard?r: (1981 y?l?nda yay?nlanan) 1980'lerde bir k?sa Workweek, Punchdrunk Man Okuyucu (1988 y?l?nda yay?nlanan), finansal olmayan Ekonomi: Work (Eugene McCarthy ile coauthored ve 1989 y?l?nda yay?nlanm??t?r), A ABD'nin k?sa Saat Case Meksika'ya-Kanada Serbest Ticaret Anla?mas?: (Yeni ?dealler elektronik Uygarl?k için: (2000 y?l?nda yay?nland?) Be? Medeniyetler, Rhythm and Self-Bilinç ortaya ç?kan Dünya Tarihçesi: Biz sadece yok, Uygarl?k be? ça?lar? (1992 y?l?nda yay?nlanan) Dersiniz 2001 y?l?nda yay?nlanan), Ba??ms?zl?k Partisi ve 2003 y?l?nda yay?nlanan Üçüncü Taraf Siyasetin Gelece?i (), ve Louisiana oylamayla üzerinde: 2004 y?l?nda yay?nlanan Ulusal Bozunma (mücadele Ba?kan Ko?u).

11. neonixonian.org: Bill McGaughey "ilerici Cumhuriyetçiler" olan alan ad? o Onun yerine daha agresif bu neden destek sözü birine Vazgeçti destekleyen ba?ka bir web sitesi vard?, o kararm?? geli?tirmek için talip "neonixonian" ba?l?kl? bir web sitesi haz?rland? Richard Nixon, bir çok kötülenen bir siyasi figür görüntü.

12. billforpresident.org: ceza için bir Obur, Bill McGaughey New Hampshire Demokrat ba?kanl?k birincil bir aday olarak 2016 y?l?nda bir kez daha Ba?kan ko?tu. Sonuç kasvetli 17 oy oldu. Bu yeterli olmasayd?, McGaughey New Hampshire hasta oldu ve birkaç gün hastanede gerekiyordu. Donald Trump, bunun yerine o y?l Cumhurba?kan? seçildi. 2016 y?l?nda, McGaughey de delilik ?üphesi ta??yan bir t?bbi hasta oldu. (Ama bu web sitelerini söndürmek için yeterince iyi de?il.)

için: Bize ulasin

Bir tercümeye için tiklayin:

?ngilizce - Fransizca - Almanca - Ispanyolca - Portekizce - Italyanca    

basitlestirilmis Çince - Endonezyaca - Türkçe - Lehçe - Hollandaca - Rusça     

(Sonra t?klay?n, bu dil tercüme ayn? Page Goto metne yukar?daki ah dilinin alt?n?)

TELIF 2017 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
http://www.bighistorysite.com/translationi.html