WebSiteTranslations

 

Tlumaczenia internetowa

(translationsj.html)

POLSKA

 

Wszystkie strony w nastepujacym wykazem byly pierwotnie w jezyku angielskim przez Williama McGaughey. Polowa z nich zostala przetlumaczona na inne jezyki przy uzyciu urzadzenia, takie jak Babelfish tlumacz lub Google. Polowa nie byly. Ta strona informuje o stanie translacji Williama McGaughey dwunastu stron. Na stronie glównej kazdego, zwiazane z tym, pojawia sie w tlumaczeniu.

 

Ta strona, www Tlumaczenia, zostal przetlumaczony na jezyk -

angielski
francuski
hiszpanski
niemiecki
portugalski
wloski
chinski uproszczony
indonezyjski
turecki
holenderski
rosyjski

 

Poszczególne kategorie tlumaczenia sa nastepujace:

(A) tylko English
(B) angielski + 5 innych jezykach (francuski, hiszpanski, niemiecki, portugalski, wloski)
(C) angielski + 10 innych jezykach (francuski, hiszpanski, niemiecki, portugalski, wloski, chinski uproszczony, indonezyjski, turecki, polski, holenderski)
(D) angielski + 11 innych jezykach (francuski, hiszpanski, niemiecki, portugalski, wloski, chinski uproszczony, indonezyjski, turecki, polski, holenderski, rosyjski)

J?zyk polski: W 2007 roku by?o oko?o 40 mln native speakerzy j?zyka polskiego (365 mln w 2007 roku) na ca?ym ?wiecie, dzi?ki czemu jest 30. najpowszechniej u?ywanym j?zykiem na ?wiecie, po chi?skim mandary?skim. Jej udzia? w ?wiatowej populacji dla native speakerów w 2007 roku 0,61%. ??czna liczba polskich mówców na ?wiecie by?o 40 mln osób.

Gdzie jest to j?zyk urz?dowy: Polska

?ród?a:

Wikipedia Lista j?zyków, liczba mówi?cych
Wikipedia lista j?zyków przez ca?kowit? liczb? g?o?ników
Vistawide Top 30 j?zyków, liczba mówi?cych (Ethnologue 2005)

 

 

Dwana?cie stron internetowych

1. http://www.billmcgaughey.com (przeklad jezyki kategorii B)
2.http://www.bighistorysite.com (przeklad jezyki kategorii D)
3.http://www.worldhistorysite.com (przeklad jezyki kategorii C)
4.http://www.identityindependence.com (przeklad jezyki kategorii B)
5.http://www.shorterworkweek.com (przeklad jezyki kategorii B)
6. http://www.goldparty.org (przeklad jezyki kategorii B)
7.http://www.landlordpolitics.com (przek?ad j?zyki kategoria A)
8.http://www.newindependenceparty.org (przek?ad j?zyki kategoria A)
9.http://www.newdignityparty.org (przek?ad j?zyki kategoria A)
10.http://www.thistlerose.org (przek?ad j?zyki kategoria A)
11. http://www.neonixonian.org (przek?ad j?zyki kategoria A)
12. http://www.billforpresident.org (przek?ad j?zyki kategoria A)

***** *** ***** *** ***** *** *****

 Krótki opis kolekcji Billa McGaughey na dwunastu stronach

Poni?ej znajduj? si? wieloj?zyczne strony internetowe:

1. BillMcGaughey.com: To jest osobista strona Bill McGaughey, twórca tej kolekcji witryn internetowych. Z pewnym powielania, strona zawiera linki do 205 stron podrz?dnych. Niektóre strony dotycz? McGaughey w rodzinnym tle, niektóre z jego zbiór pism, niektóre z jego walk, jako w?a?ciciela lub jego ró?nych kampaniach politycznych, niektóre jego or?downictwa krótszych godzin pracy, niektóre z ksi??ek historycznych, a niektóre teoretyczne dzia?a na innych przedmiotach. W chwili pisania tego, Bill McGaughey jest 75-letni m??czyzna, który w zwi?zku ma??e?skim, którzy dorastali w rejonie Detroit, sp?dzi? wi?kszo?? swojego ?ycia w Minneapolis-St Paul, Minnesota. Jest absolwentem Yale, klasa 1964.

2. bighistorysite.org: Ta strona internetowa zosta?a stworzona, aby przedstawi? i wyja?ni? prospektywne ksi??k? Billa McGaughey zatytu?owan? "Historia Triple Istnienia. Materia, ?ycia i pomy?la?em:" To jest praca w polu "wielkiej historii" pionierem historii australijskiego profesora Davida chrze?cijanina, który zgodzi? si? napisa? przedmow?. Chodzi o to, ?e trzy ró?ne rodzaje bytu istnieje we wszech?wiecie i ka?dy ma swoj? histori? do opowiedzenia. Fizycznego wszech?wiata wynosi 13,8 lat. ?ycie pojawi?o si? na okr?g?ej Ziemi 3,5 mld lat temu. Cywilizowanych spo?ecze?stw, obejmuj?cymi my?li ludzkiej istniej? od oko?o 6000 lat.
Ka?dy czas ma swoj? histori? do opowiedzenia, który pomaga wyja?ni?, jak nasz ?wiat sta? si?. Koncepcje wypracowane w poprzedniej ksi??ce McGaughey za pi?? epok cywilizacji dotycz? okresu spo?ecze?stw ludzkich. Istnieje 19 osobnych artyku?ach na tej stronie.

3. worldhistorysite.com: Ta ksi??ka Billa McGaughey, "Pi?? epok cywilizacji", która zosta?a opublikowana w 2000 roku, to historia cywilizowanego spo?ecze?stwa, skupiaj?c si? na kolejnych rozwoju kluczowych instytucji w spo?ecze?stwie, takich jak rz?d, religii, handlu i rozrywki. Z biegiem lat, spo?ecze?stw ludzkich sta?y si? coraz bardziej skomplikowany, poniewa? nowe instytucje zosta?y opracowane. Technologia Komunikacja jest si?? nap?dow? w rozwoju nowych typów spo?ecze?stwa. Obecnie komputer jest w czo?ówce post?pu w kszta?towaniu cz?owieka societies.This portal zawiera 105 oddzielnych stron.

4. identityindependence.com: Jest to strona internetowa na temat to?samo?ci, zarówno w uj?ciu ogólnym oraz w odniesieniu do bycia Amerykaninem. Idea niepodleg?o?ci to?samo?ci jest to, ?e masz do wyboru w?asnej to?samo?ci Niezale?nie od presji spo?ecze?stwa, aby zaakceptowa? pewne role. to?samo?ci zosta? szczególny problem dla bia?ych m??czyzn w naszym spo?ecze?stwie. McGughey wybra? do rozwi?zania tego problemu na g?ow? w tym miejscu. Istniej? 93 odr?bne strony.

5. shorterworkweek.com: Bill McGaughey by? zwolennikiem dawna prawodawstwa, aby osi?gn?? krótsze godziny pracy w Stanach Zjednoczonych. On siebie wyda? ksi??k? na poparcie tego celu w 1979 roku pod tytu?em "krótszy Workweek w 1980 roku", aw 1989 roku opublikowa? kolejn?, wspó?autorem z by?ym Senator Eugene McCarthy poprzez Praeger zatytu?owany "Ekonomia niefinansowych miejsce w przypadku skrócenia czasu pracy "by? aktywny w 1989 roku w prawodawstwie supportng o rachunek Conyers, aby skróci? czas pracy, zarówno przez siebie, jak i lider ma?ej organizacji w Minnesocie. To wieloj?zyczna strona zawiera 65 oddzielnych artyku?ów.

6. goldparty.org: Ta strona internetowa, zawieraj?ca 15 oddzielnych stron, przedstawia fantazj? polityczn?, ?e w?adza polityczna mo?e by? osi?gni?ty poprzez rozwój silnych bod?ców osobowych w partiach politycznych. W szczególno?ci, osoby b?d? mie? kredyt w formie punktów do wykonywania pracy politycznej i ?e liczba punktów "w?asno?ci?" przez osob? b?dzie Ustal swój g?osowania si?y w organizacji. Tus, organizacja anty-plutocratic mog? by? tworzone przy u?yciu tych samych rodzajów bod?ców zatrudnionych w gospodarce opartej na nierównej posiadania pieni?dzy.

Poni?sze strony s? dost?pne w j?zyku angielskim:

7. landlordpolitics.com: Rzucony w lokalnych walk politycznych w jego roli jako w?a?ciciela inner-city w Minneapolis, Bill McGaughey zosta? cz?onkiem Komitetu Praw Maj?tkowych Minneapolis dzia?ania w latach 1990 i 2000, pod przewodnictwem charyzmatycznego gracza tenis sto?owy i przedsi?biorca o imieniu Charlie Disney. On sam sta? si? pó?niej wspó?-lider grupy. Ta strona internetowa, zawieraj?ca 197 oddzielnych stron, opisuje liczne bitwy prowadzonej przez t? grup? w?a?cicieli w ci?gu dwóch dekad wobec urz?dników miejskich i grup, które by?y wrogie wobec nich zako?czone masow? zmian? w?adz miasta w 2001 roku.

8. newindependenceparty.org: W 2008 roku Bill McGaughey wyborach do Kongresu w 5. dzielnicy Minnesoty jako kandydat Partii Niepodleg?o?ci. Zaj?? trzeci? Demokratycznej i Republika?skiej Keith Ellison Barb Davis White, przyci?gaj?c 22.318 g?osów i 6,92% ogó?u. Ta strona zawiera dokumenty pozycji zwi?zanych z wyborami i narracji kandydata jego kampanii.

9. newdignityparty.org: Je?eli jedna pora?ka w polityce lokalnej by?o ma?o, William McGaughey trwa? burmistrz Minneapolis w 2009 roku na bilecie na w?asny utworzony z dwoma innymi m??czyznami, zarówno w?a?cicieli Minneapolis, az któr? nazywa si? "now? godno?? Party". Jego kampania, mi?dzy innymi otwarcie opowiada? si? za bia?ych ludzi w warunkach ekstremalnych toksyczno?ci dotycz?cej wy?cigu. Running wobec 27 innych kandydatów w wyborach za pomoc? "rankingu g?osowania wybór" po raz pierwszy, McGaughey ewidentnie Natkn??em jako rasistowskie, przyci?gaj?c zaledwie 230 g?osów.

10. thistlerose.org: To jest strona roomates Thistlerose Publications Bill McGaughey wykorzystuje publikowa? swoje ksi??ki, g?ównie w mi?kkiej oprawie. Niektóre z tytu?ów to: krótszy Workweek w 1980 (opublikowane w 1981 roku), Punchdrunk Man Reader (opublikowany w 1988), Ekonomia niematerialne: miejsce w przypadku skrócenia czasu pracy (wspó?autorem z Eugene McCarthy i opublikowanego w 1989 roku), w Stanach Zjednoczonych Umowa o wolnym handlu -Mexico-Kanada: czy Just Say No (opublikowany w 1992), pi?? epok cywilizacji: historia ?wiata, jak pojawiaj?ce si? w ci?gu pi?ciu cywilizacji (opublikowane w 2000 roku), rytm i samo?wiadomo??: New Idea?y dla cywilizacji elektronicznej ( opublikowane w 2001 roku), Partia Niepodleg?o?ci i przysz?o?? firm trzecich Politics (opublikowana w 2003 roku), a na kartach do g?osowania w Luizjanie: Bieganie na prezydenta do walki narodowej Decay (opublikowanej w 2004 roku).

11. neonixonian.org: Bill McGaughey mia? inn? witryn? wspieranie "post?powy Republikanów", którego nazwa domeny Da? si? do kogo?, kto obieca? wspiera? t? spraw? bardziej agresywnie W jego miejscu, stworzy? stron? internetow? zatytu?owan? "neonixonian ?e" ambicj? jest poprawi? nadszarpni?ta obraz Richarda Nixona, znacznie maligned figury politycznej.

12. billforpresident.org: ?ar?ok za kar?, Bill McGaughey pobieg? na prezydenta po raz kolejny w 2016 roku jako kandydat w prawyborach Demokratów na prezydenta New Hampshire. Wynik by? poni?ej wszelkiej 17 g?osów. Je?li to nie wystarczy, McGaughey zachorowa? w New Hampshire i musia? by? hospitalizowany przez kilka dni. Donald Trump zosta? wybrany na prezydenta, a nie w tym roku. W 2016 roku sta? si? McGaughey medycznej pacjenta z podejrzeniem demencji. (Ale to na tyle dobrze, aby zgasi? te strony).

do: Kontakt z nam

Kliknij na t?umaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

Uproszczony Chinski - Indonezyjski - turecki - holenderski - Rosyjski    

(Nast?pnie kliknij na podkre?lony j?zyka ah powy?ej goto tek?cie samej stronie przet?umaczony na ten j?zyk)

COPYRIGHT 2017 THISTLEROSE Publikacje - wszelkie prawa zastrzezone
http://www.bighistorysite.com/translationsj.html