BigHistorySite.com

 

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

geri dön: Ana sayfa

Ne faydas¦ bu Kozmoloji nedir?

William McGaughey taraf¦ndan

 

Üçlü Varolus¸un Bir kitap bas¸l¦kl¦ Tarih: Madde, Yas¸am ve Düs¸ünce s¸imdi var. Bir web sitesi, http://www.BigHistorySite.com, de var. (S¸imdi okuyorsunuz.) Bu çal¦s¸malar bask¦ biçiminde var. Belki birisi onlar¦ okuma zihinsel uyar¦m¦ alabilirsiniz. Belki bu kitap bir lise ya da üniversite ders kullan¦labilir? Belki ögšrenci bu kitab¦n içerigšini bilmeden akademik kredi alabilir? Ama, hepsi egšer, kitab¦n bir bas¸ar¦s¦zl¦k olacakt¦r. Bir bas¸ar¦ olmak için, insanlar¦n 'kolektif düs¸ünce içine bask¦ moduna d¦s¸ar¦ atlamak gerekiyor. I²nsan¦n kültürünün bir parças¦ haline gelmesi gerekmektedir.

Bas¦l¦ yap¦s¦ s¸eyden önce gelir. Ortak referans için yaz¦l¦ bir tarih olmas¦ gerekir. Gelmek ne için bir referans noktas¦ olarak geçmis¸ deneyim düs¸ünceli rivayetlerin bir yap¦s¦ olmas¦ gerekir. Ama s¸imdi biz bu var. Ne gelecek? ---
Bu Kozmoloji üç alemlerinde varolus¸ tarihini sagšlar - madde, hayat, ve düs¸ünce; ya da, Vladimir Vernadsky olurdu gibi, Yerküre, Biyosfer ve Noosphere. Bir yarat¦l¦s¸ hikayesi olmak, biz biliyoruz her s¸eyin bir öyküsü oldugšunu. Onun 1945 kitab¦nda, Biyosfer ve Noosphere, Vernadsky yazd¦: "Ben büyük ümitlerle sab¦rs¦zlan¦yoruz. Ben sadece biz degšil bir tarihsel geçmesi oldugšunu düs¸ünüyorum, ama bir gezegen degšis¸im de. Biz (insan düs¸ünme alemidir) noosferin bir geçis¸ yas¸¦yoruz. "

Ben hat¦rlamak ve bir s¸ey daha bu kitab¦n ç¦k¦p düs¸ündüren ifade demek bu iyimser ruh oldugšunu. Bir kozmoloji bizim düs¸ünce genel bir çerçeve olup, bir dünya görüs¸üdür. Bazen topluluk düs¸ünce bir odak noktas¦ haline gelebilir. Bu din en olagšanüstü olur. Her canl¦ dinin ahlak¦ desteklemek için tarihsel bir biles¸eni yan¦ s¦ra son kez bir vizyona sahiptir. Zekâ için:

Yahudi-H¦ristiyan din hayat¦n, fiziksel evrenin kökeni anlat¦yor ve Yarat¦l¦s¸ ilk üç kitapta insan türünün.Eski Ahit'in ilk onalt¦ kitaplar¦n kalan k¦sm¦ I²branice kabile ve millet tarihi ile ilgilidir. Son olarak, kitap Yahudi kehanetler gelecek tarihin bugünkü senaryolar¦ ihtiva eder. Insanl¦k tarihi biter ve ebedi bir "Tanr¦'n¦n Krall¦gš¦" ile bas¸ar¦l¦ oldugšunda Asurlular ve Babilliler eldeki Yahudi ulusunun y¦k¦m¦n¦ takiben, Tanr¦'n¦n David'in soyundan, Mesih, egemenligši alt¦nda bu milleti geri olacakt¦r.

Marksist ideoloji (düs¸ünce bir yar¦-dini sistemi) Ayr¦ca, Friedrich Engels'in 'kitab¦nda, Sosyalizm, ütopyac¦ ve Bilimsel ve digšer eserlerinde ifade güçlü bir tarihsel biles¸eni vard¦r. Ekonomik ilis¸kiler ve s¦n¦f mücadelesi üzerine odaklanarak, özellikle uygar kez dönemde tarihi ile ilgilenir. Sosyalist devrim ile sona erecek barbarl¦k ve kölelikten feodalizme ve ard¦ndan kapitalizme medeniyet ilerler. Yahudi din Tanr¦'n¦n Krall¦gš¦ gibi, sosyalist düzen ebedi mükemmellik sagšlar bilim taraf¦ndan yönetilen bir toplum olus¸acakt¦r. S¦n¦f çat¦s¸mas¦ çal¦s¸an insanlar hükümetin dizginlerini ele geçirmek gibi, son üretim araçlar¦n¦ el koyma, ve mükemmel bir toplum yaratacakt¦r.

Sonunda bir vizyon ile as¸¦lanm¦s¸ (1) kozmoloji (veya tarih) ve (2) etik: Bu nokta iki unsur uygulanabilir bir din için gerekli oldugšunu söylemek, ancak geleneksel dini ve hatta Marksist ideolojiyi kötülemek degšil kez.

Ilk s¸art¦ Üçlü Varl¦gš¦n¦n Tarihi yay¦nlanmas¦ ile ben iddia ediyorum, kars¸¦lanmaktad¦r. Ben bu kitab¦n Big History alan¦nda nihai çal¦s¸ma oldugšunu düs¸ünüyorum söylemek degšildir. Daha bilimsel ya da tarihsel bilgi kullan¦labilir oldugšunda tarihi ve bilimin güncel anlay¦s¸lara dayal¦, onun hikayesi, tabii, degšis¸mis¸ olacakt¦r. O da degšis¸ti ya da daha iyi bir yazar bilgi taban¦ degšis¸mis¸ olmasa bile, daha iyi bir kitap üretir zaman degšis¸tirilmesi olabilir.Kozmoloji s¸u anda yeterli is¸çilik ve anlay¦s¸¦n¦ yans¦tan önermek Ancak, ben bu kadar sayg¦s¦z olur. Ben evrensel bir tarihin ihtiyac¦n¦ kars¸¦lar düs¸ünüyorum.

Bu tarihin anlam¦ nedir: I²kinci gerek gelince, biz soruyu sormak gerekir? Bireyler için ya da insanl¦k için bir amaç duygusu verebilir misiniz? Bu etik biles¸enidir. Tarihin bilgi belirli bir s¸ekilde düs¸ünmeye insanlar¦ motive ya da baz¦ s¸eyleri nas¦lsa gerekir. Insanl¦k art¦k Tanr¦ ya da is¸çi cenneti yak¦n bir Krall¦k inan¦rsa, yine de umutlu ve gerçekçi bir gelecegše inanmak gerekir. Bile mümkün mü?

Bireylere göre, tarih insanlara gelecegše uzak geçmis¸ten uzanan olaylar büyük süpürme yerde duygusu verir. Tarihsel bilgiden, odak gelmek olaylar üzerine olmal¦d¦r. Nerede benim çok gözleri önünde ortaya ç¦kmaktad¦r dünyas¦na uyacak? Ben umutlu ve gerçekçi hem kendi kimlik duygusunu istiyorum.

Insanl¦gš¦n bak¦s¸ aç¦s¦ dogšrultusunda, Big Tarih insan hayatta kalma sorun üzerine artan ilgi odagš¦ olacagš¦n¦ iddia ediyorum. Onun etik biles¸en hayatta kalmak istiyoruz fikirdir. I²nsanl¦k bu nedenle s¸imdi bu insan türünün gelecek yüzy¦llarda, hayatta, ve umar¦m bas¸ar¦l¦ olacagš¦n¦ s¸ans¦ artacak eylemleri için motive edilmelidir. Ayn¦ zamanda dünyevi kaynaklar¦n s¦n¦rl¦l¦gš¦ varl¦gš¦n¦n maddi yoksul modu portends bu türün iflah nas¦l bir vizyon gelis¸tirmelidir.

Evet, geleneksel modu devam eden ekonomik büyümenin olas¦l¦gš¦ hakk¦nda kötümser olmal¦d¦r. I²nsan nüfusu art¦rmak ve malzeme tüketimini artt¦r¦lmas¦n¦ gerektiren bir çat¦s¸ma yeryüzünde mevcut sabit kaynaklar¦ ile gelis¸ecektir.Uzun vadede bu kaynaklar¦n bas¸¦na bas¸kenti tüketiminde bir azalma olmal¦d¦r. Yas¸am standartlar¦ malzeme tüketimi aç¦s¦ndan tan¦mlanm¦s¸ ise, devam refah beklentileri mutlaka düs¸ürülür. Fiziksel gerçeklik malzemelerin düz veya düs¸ürdü tüketimi olmas¦ gerektigšini belirler. Ama bu daha iyi bir yas¸ama dogšru gelecek ilerleme imkans¦z hale anlam¦na gelmez. Sadece ilerleme bizim tan¦m¦ degšis¸tirmeniz gerekir demektir. Refah farkl¦ s¸ekillerde de tan¦mlanmal¦d¦r.

Makul ekonomik genis¸leme aç¦s¦ndan bloke olsa bile ilerleme insan düs¸ünce aleminde devam edebilir bu Kozmoloji anlas¸¦lmaktad¦r olabilir. Hem teorik hem de pratik bilgi s¦n¦r¦ olmadan art¦rabilir.S¸u anda ilerleme en ilginç alan yapay zeka ve robotik teknolojiler yat¦yor. Bilimsel ve teknolojik bilgi beden ve zihin hem de yapay kendimizi yeniden yapabilirsiniz noktaya gelis¸mis¸ Biz bir dönem yas¸¦yoruz. Frankenstein ifade edebi halüsinasyonlar s¸imdi gerçekles¸mis¸ hale gelmektedir. Bu gelis¸melerin umut yerine korku için bir temel olabilir s¸imdi bir yol bulmak zorundad¦r.

Canavarca olas¦l¦gš¦ art¦k insan türünün ya as¸¦r¦ nüfus ve çevre ile ilgili bozunma yoluyla veya termonükleer patlamalar kötü biri olma teknolojisinin tehlikeli uygulamalarda, kendisini yok edecek olmas¦d¦r. Insanl¦k iradelerini ortaya koymalar¦ ve bu kaderi engellemek için siyasi yap¦y¦ olus¸turmak varsa, biz en iyi istikrarl¦ bir durum kalmayacak.

Ancak, bizim tür ruhsal hayatta kalmas¦ için daha fazla ilerleme gerekmektedir. Ben gelecekte ilerleme arzusu devam teknolojik iyiles¸tirme memnun olabilir öneririz. Bu zeka, kendi seviyesine yaklas¸t¦kça ve d¦s¸ uzay¦n büyük ölçüde genis¸letilmis¸ kes¸if memnun olabilir ak¦ll¦ makinelerin gelis¸iminde memnun olabilir.Insan ¦rk¦ cehennem bükük kendi kendini yok aç¦ksa ve, düs¸ünce miras¦ bile kendi türetilen makine istihbarat s¸eklinde hayatta olabilir.

Bu potansiyel korkunç zamanlar. I²nsanlar nihai sorular¦ düs¸ünün ve eldeki sorunlara çözünürlükleri bulmak istedikleri zaman zamanlard¦r. En az¦ndan, Avrupa segmenti - - umutsuzluk noktas¦na ulas¸t¦ insanl¦k zaman bir bas¸ka zaman hat¦rlatt¦. Bu I. Dünya Savas¸¦ dehs¸eti batt¦ 1919 veya 1920 y¦l¦nda, zaman oldu.

Bu kitle ölümleri ve derin degšis¸im ile is¸aretlenmis¸, tarihin es¸siz bir and¦. Üç Avrupa hanedanlar¦ art¦ Osmanl¦ imparatorlugšu devrildi.Bols¸evikler Rusya'da iktidara geldi. Bir siyasi kar¦s¸t¦r¦c¦ olarak Adolf Hitler'in kariyeri bas¸lad¦. Oswald Spengler, "Bat¦n¦n Reddet" yay¦mland¦. Yeats bir s¸iir ilan:

" S¸eyler paramparça;merkez tutamaz; Mere anars¸i sal¦nan dünyan¦n üzerine. "

Insanl¦gš¦n gelecegši hakk¦nda endis¸eli, Albert Schweitzer Uygarl¦gš¦ Felsefe yazd¦. Hiç entelektüel, Schweitzer fikirlerin bir kriz temelde oldugšuna inan¦yordu. Kitab¦n¦n I²ngilizce bask¦s¦ için önsöz, o ilk iki puan yapt¦: "etik temeli eksik kal¦rsa, o medeniyet güçlü dogšan¦n yarat¦c¦ ve entelektüel güçler ... is¸teyken bile digšer yönlere, çöktü ikinci nokta ..., tersine, çöküs¸ benzer bir çöküs¸ ile s¸artland¦r¦lm¦s¸ iken medeniyet ve evrenin bizim teorisi aras¦ndaki bagšlant¦ ... gerçektir, tüm insan ilerleme evrenin kendi teorisi kaydettigši ilerlemeye bagšl¦ oldugšunu oldugšunu Bu teoride. Gerçek medeniyet Bizim kayb¦ evrenin bir teori bizim eksikligši nedeniyle. "

Etik temel ve evrenin teorisi: Yani biz Schweitzer medeniyetine önemli kabul iki s¸ey var. Farkl¦ ifade s¸udur: ne bilgimiz ne olmas¦ gerektigšini ya da ne yapmam¦z gerektigšini anlay¦s¸¦m¦z.

Ben bu gün ve yas¸ bizim "evren teorisi" bilimsel bilginin yaratt¦gš¦ anlay¦s¸ çerçevesi oldugšunu varsayal¦m. Ayr¦ca kozmik tarihin bir fikir olabilir. Biz ikinci alan¦nda bir devrim ortas¦nda s¸u anda. Ulusal, bölgesel ve dünya tarihçesi, dogšal ve insan tarihini birles¸tiren Big History, fikri dogšru ilerlemektedir. Bu Schweitzer medeniyeti sürdürmek olabilir evrenin bir teoriyle demek ne olurdu Bununla birlikte, egšer belli degšildir.

" Yas¸am için sayg¦": Schweitzer'in etik o ad¦nda bir kavram somutlas¸an. Yas¸am için bu sayg¦, hem insanl¦gš¦n ve hayat¦n digšer formlar¦ hayatta kalma içgüdüsü somutlas¸an. Topluca, o insan¦n hayatta kalma kavram¦ ya da bir canl¦ türü olarak bizim hayatta kalma olabilir. Ancak, Schweitzer de uygarl¦gš¦n etik iyimser olmas¦ gerekmektedir. Bu ilerleme fikrini içerir vard¦.

Nas¦l insanl¦gš¦n hayatta ve s¸imdi yapmam¦z gerekenler nelerdir: Bu bizim kendi zaman¦nda tart¦s¸ma önemli konular¦ nelerdir? Nas¦l insanl¦k indirdi maddi beklentiler çagš¦nda ilerleme yas¸amaya devam edebilir?Üçlü Varolus¸ Tarihi ifade Bizim "evrenin teorisi" makul böyle sorular sorarak yol açabilir.

Sorular¦ cevaplamak için bir giris¸im, biz insanlar¦ düs¸ünmeye ve onlar¦ tart¦s¸maya ihtiyac¦m¦z var. I²kimiz de uygar insanlar ve bir tür olarak bizim kaderimizi düs¸ünürken büyük düs¸ünürler gerekir. ---
Ne faydas¦ bu Kozmoloji nedir? Geçmis¸ tecrübe ¦s¸¦gš¦nda gelecegšin tart¦s¸malar uyar¦r egšer agš¦rl¦kl¦ olarak yararl¦ olacakt¦r. Gelmek için istikrars¦zl¦k ve belirsizlik için anlay¦s¸ istikrarl¦ bir çerçeve sagšlar egšer yararl¦ olacakt¦r
.

 

için: kitap hakkinda --- geri dön: Ana sayfa --- için: cosmohistorian

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca  - Rus       

 

TELIF HAKKI 2014 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
http://www.bighistorysite.com/whatusei.html