BigHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

z powrotem do: Strona glówna

 

Po co jest to kosmologia?

William McGaughey

 

Ksiałz˛ka zatytulowana Historia Triple Istnienia: Materia, Z˛ycie i Mys´l teraz istnieje.Strona internetowa, http://www.BigHistorySite.com, równiez˛ istnieje. (Jestes´ teraz czytac´.) Prace te istniejał w formie wydruku. Moz˛e ktos´ moz˛e otrzymac´ stymulacjeł umyslował w ich czytaniu. Moz˛e ta ksiałz˛ka moz˛e byc´ stosowany w wysokiej szkole lub na uczelni kurs? Moz˛e studenci mogał otrzymac´ kredyt akademicki wiedzałc tres´c´ tej ksiałz˛ki? Ale jes´li to wszystko, ksiałz˛ka bełdzie poraz˛kał. Aby odnies´c´ sukces, to musi wyskoczyc´ z trybu drukowania do zbiorowego mys´lenia ludzi. To musi stac´ sieł czełs´ciał kultury ludzkos´ci.

Drukowane struktura nastałpi wczes´niej. Nie musi byc´ napisane historia dla wspólnego odniesienia. Nie musi byc´ przemys´lane struktury narracji przeszlego dos´wiadczenia jako punkt odniesienia do tego, co ma nadejs´c´. Ale teraz mamy to. Co dalej?

Ten Kosmologia zapewnia historieł istnienia w trzech s´wiatach - materia, z˛ycie i mys´l; lub, jak Wladimir Vernadsky chcial, Geosfera, Biosfera i Noosfera. Bełdałc w historii stworzenia, jest to historia o wszystkim wiemy. W jego 1945 ksiałz˛ki, Biosfera i Noosfera, Vernadsky napisal: "czekam z wielkim optymizmem. Mys´leł, z˛e nie tylko ulegajał historycznym, ale takz˛e zmiana planetarny. Z˛yjemy w okresie przejs´ciowym do noosfery (co jest sfera ludzkiego mys´lenia). "

Jest to optymistyczny duch, który mam na mys´li, aby odzyskac´ i wyrazic´ co sugeruje, z˛e cos´ jeszcze moz˛e sieł z tej ksiałz˛ki.Kosmologia jest poglałd na s´wiat, z˛e jest ogólne ramy naszego mys´lenia. Czasami moz˛e to stac´ sieł centralnym punktem mys´li spolecznej. Dzieje sieł tak, najbardziej spektakularnie w religii. Kaz˛da religia ma realnał komponent historyczny etykeł na poparcie, a takz˛e wizjeł czasów ostatecznych. Slownie:

Religia judeo-chrzes´cijan´ska opowiada pochodzenia fizycznego wszechs´wiata, z˛ycia i gatunku ludzkiego w trzech pierwszych ksiałg Rodzaju.Pozosta?a czełs´c´ pierwszych szesnastu ksiałg Starego Testamentu dotyczy historii plemienia hebrajskiego i narodu. Wreszcie, ksiałz˛ki zawierajałce przepowiednie judaistycznej obecne scenariusze przyszlej historii. Po zniszczeniu narodu z˛ydowskiego z rałk Asyryjczyków i Babilon´czyków, Bóg przywróci ten naród pod rzałdami potomka Dawida, Mesjasza, gdy ludzka historia kon´czy i jest nastełpcał wiecznego "Królestwa Boz˛ego".

Ideologia marksistowska (system quasi-religijny mys´li) ma takz˛e silny komponent historyczny, który jest wyraz˛ony w ksiałz˛ce Fryderyka Engelsa, socjalizmu, utopijna i Nauki i innych prac. Zajmuje sieł przede wszystkim historiał w okresie cywilizowanych czasach, skupiajałc sieł na relacjach gospodarczych i walki klasowej. Postełp cywilizacji z barbarzyn´stwem i niewolnictwa do feudalizmu do kapitalizmu, a nastełpnie, który zakon´czy sieł rewolucji socjalistycznej. Jak Królestwa Boz˛ego w religii judaistycznej, porzałdek socjalistyczny bełdzie obejmowac´ spoleczen´stwo rzałdzone przez naukeł, która osiałga wieczne doskonalos´ci. Klasa zakon´czy konflikt jako osoby pracujałce przejałc´ stery rzałdu, konfiskaty s´rodków produkcji i stworzyc´ idealne spoleczen´stwo.

Punkt ten nie jest dyskredytowac´ tradycyjnał religieł lub ideologieł marksistowskał nawet, ale powiedziec´, z˛e dwa elementy sał wymagane dla realnej religii: (1), kosmologii (lub historii) i (2) etyka parze z wizjał kon´ca razy.

Pierwszy wymóg jest spe?niony, Uwaz˛am, wraz z publikacjał Historii Triple Istnienia. To nie znaczy, z˛e mys´leł, z˛e ta ksiałz˛ka jest ostatecznym prace w dziedzinie Big Historii. Na podstawie obecnych rozumienia historii i nauki, jej historia bylaby, oczywis´cie, lepiej byc´ zmienione jak wiedza naukowa lub historyczne stajał sieł dostełpne. Moz˛e byc´ równiez˛ zmieniony lub zastałpiony gdy lepiej piszałcy zapewnia lepszał ksiałz˛ki, nawet jez˛eli podstawa wiedza nie zmienia sieł. Chcialbym jednak byc´ tak zuchwaly, by sugerowac´, z˛e kosmologia odzwierciedla odpowiedniał jakos´c´ wykonania i zrozumienia w tej chwili. Mys´leł, z˛e spe?nia wymóg powszechnej historii.

Co do drugiego wymogu, musimy zadac´ sobie pytanie: Jaki jest sens tej historii? Moz˛e zapewnic´ poczucie celu, dla osób lub dla ludzkos´ci? Jest to komponent etyczny. Znajomos´c´ historii musi w jakis´ sposób zachełcic´ ludzi do mys´lenia w okres´lony sposób lub zrobic´ pewne rzeczy. Jes´li ludzkos´c´ nie wierzy w rychlym Królestwie Boz˛ym lub raju pracownika, nalez˛y jednak wierzyc´ w przyszlos´c´, która jest jednoczes´nie pelen nadziei i realistyczne. Czy to w ogóle moz˛liwe?

W odniesieniu do osób fizycznych, historia daje ludziom poczucie miejsca w wielkim cyklu wydarzen´, które rozciałga sieł od przeszlos´ci do przysz?os´ci. Kierujałc sieł wiedzał historycznał, nalez˛y skupic´ sieł na przyszlych wydarzeniach. Gdzie bełdeł pasowac´ do s´wiata, który wylania sieł na moich oczach? Chceł miec´ poczucie wlasnej toz˛samos´ci, która jest jednoczes´nie pelen nadziei i realistyczne.

W odniesieniu do perspektywy ludzkos´ci, Uwaz˛am, z˛e Big Historia skupi sieł wiełkszał uwageł na problem przetrwania cz?owieka. Jego etyczne elementem jest pomysl, z˛e chcemy przez˛yc´. Ludzkos´c´ powinna byc´ zmotywowani do podjełcia dzia?an´ teraz, z˛e zwiełkszy szanseł, z˛e gatunek ludzki przetrwa, i miejmy nadziejeł, prosperowac´, na wieki. Nalez˛y równiez˛ opracowac´ wizjeł tego, jak ten gatunek moz˛e prosperowac´, gdy ograniczenie ziemskich zasobów zapowiada istotnie gorszy tryb z˛ycia.

Tak, musimy byc´ pesymistycznie perspektywy dalszego wzrostu gospodarczego w trybie tradycyjnym. Jak zwiełkszyc´ populacje ludzkie i wymagajał zwiełkszonego zuz˛ycia materialów, konflikt bełdzie sieł rozwijac´ z dostełpnych s´rodków stalych na ziemi. Nie moz˛e byc´ zmniejszenie zuz˛ycia per kapitale tych zasobów w dlugim okresie. Jes´li z˛ywe sał okres´lone standardy w zakresie zuz˛ycia materia?ów, nasze oczekiwania dalszego dobrobytu koniecznie byc´ obniz˛ona. Fizyczna rzeczywistos´c´ podpowiada, z˛e nie musi byc´ plaska lub obniz˛yc´ zuz˛ycie materialów. Ale to nie znaczy, z˛e przysz?e postełpy w kierunku lepszego z˛ycia staje sieł niemoz˛liwe. To tylko oznacza, z˛e nasza definicja postełpu musi zmienic´. Dobrobyt muszał byc´ zdefiniowane w róz˛nych kategoriach.

Moz˛na racjonalnie wywnioskowac´ z tego, z˛e postełp moz˛e Cosmology nadal w sferze ludzkiego mys´lenia, nawet jes´li jest zablokowany pod wzglełdem rozwoju gospodarczego. Zarówno wiedza teoretyczna i praktyczna moz˛e wzrosnałc´ bez limitu.Najbardziej interesujałcy obszar postełpu w tej chwili lez˛y w technologii sztucznej inteligencji i robotyki. Z˛yjemy w okresie, gdy wiedza naukowa i technologiczna nie awansowa?a do tego stopnia, z˛e moz˛emy odtworzyc´ sieł sztucznie, zarówno w ciele i umys´le. Halucynacje literackie wyraz˛one w Frankenstein stajał sieł obecnie realizowane. Musimy znalez´c´ sposób, teraz, z˛e zmiany te mogał stac´ sieł podstawał do nadziei, a nie strachu.

Teraz jest monstrualny moz˛liwos´c´, z˛e gatunek czlowieka zniszczy sieł albo poprzez przeludnienie i zwiałzane z degradacjał s´rodowiska lub poprzez niebezpiecznych zastosowan´ technologii, termojałdrowe eksplozje, bełdałcych jednym z najgorszych. Jes´li ludzkos´c´ moz˛e wezwac´ woli i stworzyc´ struktureł politycznał, aby uniknałc´ tego losu, pozostanie nam w najlepszym o stabilnej sytuacji.

Jednak nasz gatunek wymaga dalszych postełpów pozostac´ duchowo z˛yje. Sugerowalbym, z˛e pragnienie przyszlego postełpu moz˛e byc´ spelniony w dalszej poprawy technicznej. To moz˛e byc´ spelniony w rozwoju inteligentnych maszyn, które podchodzał do naszego wlasnego poziomu inteligencji i moz˛e byc´ spelnione w znacznie rozszerzonej eksploracji kosmosu. I, jes´li rasa ludzka jest pieklo giełte na niszczenie sieł, jego dziedzictwo mys´li mogał przetrwac´ nawet w formie maszynowej inteligencji pochodzi od naszego.

Sał to potencjalnie straszne czasy. Sał chwile, kiedy ludzie chcał rozwaz˛yc´ ostateczne pytania i znalez´c´ uchwal problemów pod rełkał. Przypomina mi sieł inny czas, gdy ludzkos´c´ - przynajmniej segment Europejska - osiałgnełla punkt rozpaczy. To byl czas, w 1919 lub 1920 roku, kiedy okropnos´ci wojny s´wiatowej zatonałl w.

To byl wyjałtkowy moment w historii, naznaczony s´mierciał masowych i glełbokich zmian. Trzy dynastie europejskie plus Imperium Osman´skiego zostaly obalone. Bolszewicy doszli do w?adzy w Rosji. Kariera Adolfa Hitlera jako agitator polityczny zaczałl. Oswald Spengler opublikowa? "upadku Zachodu".Wiersz Yeatsa os´wiadczyl:

" Wszystko rozpada sieł;Centrum nie moz˛e posiadac´; Zwykla anarchia jest rozwiałzane na s´wiat. "

Martwi sieł o przyszlos´c´ ludzkos´ci, Albert Schweitzer napisa? filozofii cywilizacji. Historii intelektualnej, Schweitzer wierzy? bylo zasadniczo kryzys idei. W przedmowie do angielskiego wydania jego ksiałz˛ki, zrobi? dwa punkty, pierwszy: "Jes´li brak jest podstawy etyczne, to cywilizacja upada, nawet wtedy, gdy w innych kierunkach twórcze i intelektualne sily natury sał najsilniejsze w pracy ... drugi punkt ... jest to, z˛e polałczenia pomiełdzy cywilizacji i naszej teorii wszechs´wiata ... prawdziwy jest fakt, z˛e wszystkie ludzkie postełp zalez˛y od postełpu w jego teorii wszechs´wiata, podczas gdy odwrotnie, dekadencja jest uwarunkowane podobnej dekadencji w tej teorii. Nasza strata rzeczywistym cywilizacji wynika z naszego braku teorii wszechs´wiata. "

Mamy wiełc dwie rzeczy, które Schweitzer uznane waz˛ne do cywilizacji: etyczny fundament i teorieł wszechs´wiata. Inaczej mówiałc, jest to: nasza wiedza o tym, co jest, a nasze zrozumienie tego, co powinno byc´ i co powinnis´my zrobic´. ---
Zakladam, z˛e w dzisiejszych czasach nasza "teoria wszechs´wiata" jest ramy zrozumienia stworzonego przez wiedzeł naukował. Moz˛e to byc´ równiez˛ idea historii kosmicznej. Obecnie jestes´my w s´rodku rewolucji w drugim polu. Krajowym, regionalnym i historii s´wiata postełpujał w kierunku idei Wielkiej Historii, która lałczy historieł naturalnał i ludzkał. Jednakz˛e, nie jest jasne czy jest to co Schweitzer oznaczaloby przez teorieł s´wiecie, który moz˛e utrzymac´ cywilizacji.

Etyka Schweitzer zostal zawarty w koncepcji nazwal: "szacunek dla z˛ycia". Ten szacunek dla z˛ycia zostala zawarta w instynkt przetrwania zarówno w ludzkos´ci i innych form z˛ycia. lałcznie moz˛e to byc´ pojełcie przetrwania cz?owieka i nasze przetrwanie jako z˛yjałcych gatunków. Jednak Schweitzer wymagane równiez˛, z˛e etyka cywilizacji optymizmu. To musialo zawierac´ ideeł postełpu.

Sał to waz˛ne tematy dyskusji w naszych czasach: Jak ludzkos´c´ moz˛e przetrwac´ i co musimy teraz zrobic´? Jak ludzkos´c´ moz˛e w dalszym ciałgu odczuwajał postełp w dobie obniz˛onych oczekiwan´ materialnych? Nasz "teoria wszechs´wiata" wyraz˛onej w Historii Triple Istnienia moz˛na zasadnie prowadzic´ do pytania takie pytania.

Próbujałc odpowiedziec´ na pytania, potrzebujemy ludzi, mys´lałc o ich omawianie i. Potrzebujemy wielkich mys´licieli rozwaz˛ajałcych nasz los zarówno jak cywilizowani ludzie i jako gatunek.

Po co jest to kosmologia? Bełdzie to przydatne glównie w przypadku stymuluje dyskusji o naszej przyszlos´ci w s´wietle dotychczasowych dos´wiadczen´. Bełdzie to przydatne, jes´li zapewnia stabilne ramy zrozumienia dla niestabilnos´ci i niepewnos´ci, aby przyjs´c´.

 

do: o ksiazce --- z powrotem do: Strona glówna --- do: cosmohistorian

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki  - Rosyjski     

COPYRIGHT 2014 THISTLEROSE publikacji - wszelkie prawa zastrzezone

http://www.bighistorysite.com/whatusej.html